Sammanträdeshandlingar kommunfullmäktige 4 april 2016

Ärenden

1. Upprop

2. Protokollets justering

3. "Övergångsställen på Karlslundsgatan och Täppgatan "
Medborgarförslag

4. "Sänk hastigheten från 70 till 50 samt gör ett övergångsställe vid Stav, Hölö"
Medborgarförslag Bil A:46, Dnr: KS 16/129

5. "Eldningstillstånd"
Medborgarförslag

6. "Sätt upp en bänk framför gamla Frälsningsarméhuset"
Medborgarförslag

7. "Inför fri parkering för skådespelare under teaterrepetitioner vid Sagateatern"
Medborgarförslag

8. "Bjud på mer underhållning på våra äldreboenden"
Medborgarförslag

9. Revisionsberättelse för 2015 för Södertälje kommun (4 Mb)

10. Årsredovisning 2015 för Södertälje kommun (4 Mb)

11. Bokslut 2015 för donationsfonder förvaltade av Södertälje kommun

12. Anmälan av årsrapport 2015 för Telge

13. Detaljplan för del av Hoxeltorp 1:5 (skola Viksberg)

14. Exploateringsavtal för Viksbergsskolan och bostäder inom fastigheten Hoxeltorp 1:5

15. Gatunamn på samfälligheterna Glasberga s:8 och Glasberga s:9 i Glasberga

16. Nytt vägnamn i Hölö
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 29 april 2016

17. Arvoden för sammanträden i socialnämndens utskott för individärenden

18. "Trafiken på väg 515 och 509 ökar när Tvetatippen expanderar"
Svar på motion av Richard Hoffman och Sven-Erik Hult, båda (M)

19. "Säkra skolvägar i Södertälje kommun"
Svar på motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp

20. "Bygg ut motorvägsbelysningen till Järna och Nykvarn"
Svar på motion av Mats Siljebrand (L)

21. "Nygatan i ny gestaltning"
Svar på motion av Mats Siljebrand (L)

22. "Logistik till och från arenaområdet (AXA, Fotbollsarenan)"
Svar på motion av Joakim Granberg (RP)

23. "Nolltolerans mot narkotika och droger – på riktigt"
Svar på motion av Tommy Blomqvist och Göran Lidman, båda (SD)

24. Redovisning av obesvarade motioner

25. Avsägelser av uppdrag

27. "Vattenspel i Maren"
Bordlagd interpellation av Anne-Marie Larsson (M) till tekniska nämndens ordförande

28. "Utvärdering av trygghetsarbetet i Södertälje kommun"
Bordlagd interpellation av Mats Siljebrand (L) till kommunstyrelsens ordförande

29. "Eventuella utfästelser inför etableringen av Grafikens Hus?"
Bordlagd interpellation av Mats Siljebrand (L) till kultur- och fritidsnämndens ordförande

30. "Är plats tingad för nytt tingshus?"
Bordlagd interpellation av Mats Siljebrand (L) till kommunstyrelsens ordförande

31. "Bygg billigare, fortare och fler bostäder"
Bordlagd interpellation av Joakim Granberg (RP) till stadsbyggnadsnämndens ordförande

32. "Skadliga nivåer i Ytterjärnas avloppsvatten"
Bordlagd interpellation av Joakim Granberg (RP) till miljönämndens ordförande