Handlingar KF 21 juni 2017

Ärenden

1. Upprop

2. Protokollets justering

3. Delårsbokslut för Södertälje kommun per den 30 april 2017
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 16 juni 2017

4. Ansvarsfrihet för direktionen för Södertörns Brandförsvarsförbund för verksamhetsåret 2016
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 16 juni 2017

5. Ägarförändring i Telge Tillväxt
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 16 juni 2017

6. Södertäljelyftet
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 16 juni 2017

7. Framtida utförande av hemtjänst
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 16 juni 2017

8. "Inför kundvalssystem inom daglig verksamhet"
Svar på motion av Veronica Westergård (KD)

9. "En bredare dialog för ett bättre flyktingmottagande"
Svar på motion av Moderaternas fullmäktigegrupp

10. "Minska lärarnas administrativa börda"
Svar på motion av Metin Hawsho (L)

11. "Mer idrott i skolan för goda resultat på flera plan"
Svar på motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp

12. "Främja barnens frisknärvaro i förskolan"
Svar på motion av Mats Siljebrand (L)

13. "Hotspot Snäckviken"
Svar på motion av Mats Siljebrand (L)

14. Avsägelser av uppdrag

15. Eventuella val

16. "Hur länge till ska Södertäljes trafikanter plågas av potthålen?"
S k snabbinterpellation av Ninos Maraha (L) till tekniska nämndens ordförande

17. "Anlägg konstgräs på den asfalterade idrottsplanen vid Polovägen/Tennisvägen" - medborgarförslag

18. "Dryga böter till alla som skräpar ner" - medborgarförslag

19. "Utbilda och anställ ett antal arbetslösa människor med olika språkkunskaper för att bemanna återvinningsstationerna" - medborgarförslag

20. "Hindra fyrhjuliga motorfordon att använda rid-, gång- och cykelvägen som förbinder Kaxbergsvägen och Linavägen" - medborgarförslag

21. "Sätt upp en eller gärna två bänkar i backen upp till Grusåsen från Ingo-macken" - medborgarförslag

22. "Anlägg en GC-väg i Mölnbo, vid samhällets västra utfart" - medborgarförslag