2017-05-29

Handlingar KF 29 maj 2017

Ärenden

1. Upprop

2. Protokollets justering

3. Revidering av finanspolicy

4. Aktieköp i SKL-företaget Inera AB

5. Utökning av verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp

- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 24 maj 2017

6. "Läxjour för högre måluppfyllelse"
Svar på motion av Liberalernas fullmäktigegrupp

7. "Inför Handslag Södertälje"
Svar på motion av Veronica Westergård (KD)

8. "Ge alla elever i Södertälje samma chans!"
Svar på motion av Tage Gripenstam (C)

9. "Handlingsplan för arbetsro i skolan"
Svar på motion av Veronica Westergård (KD)

10. "Inrätta en enhet för kvalitetsuppföljning"
Svar på motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp

11. "Södertälje kommun behöver en tillnyktringsenhet"
Svar på motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp

12. "Grafikens Hus och dess framtid i Södertälje?"
Bordlagd interpellation av Anne-Marie Larsson (M) till kultur- och fritidsnämndens

13. "Handlingsplan mot terror"
Bordlagd interpellation av Rudi Benedek (M) till kommunstyrelsens ordförande

14. "Minskad frihet kostar – vilka konsekvenser får neddragningarna inom LSS för Södertälje kommun och dess invånare?"
Bordlagd interpellation av Mats Siljebrand (L) till omsorgsnämndens ordförande

15. "Uppföljning av parkeringstaxan"
Bordlagd interpellation av Mats Siljebrand (L) till tekniska nämndens ordförande - Interpellationen återtas

16. "Hur arbetar vi för en långsiktig attityd- och normförändring kring maskulinitet, våld och genus i skolorna i Södertälje?"
Bordlagd interpellation av Tage Gripenstam (C) till utbildningsnämndens ordförande

17. "Trygga hem i hela Södertälje?"
Bordlagd interpellation av Tage Gripenstam (C) till kommunstyrelsens ordförande

18. "Vilka religiösa plagg godkänner ni på kommunala arbetsplatser?"
Bordlagd interpellation av Joakim Granberg (RP) till kommunstyrelsens ordförande

19. Eventuella avsägelser och val

20. "Ge en konstnär i uppdrag att utforma förslag till upprustning av platsen kring Solspann" - medborgarförslag

21. "Belysning av Hasiors hästar" - medborgarförslag

22. "Slå vakt om Hasiors hästar" - medborgarförslag

23. "Ny stadspark i centrum" - medborgarförslag 

24. "Anlägg en discgolfbana vid Måsnaryd" - medborgarförslag 

25. "Sätt upp informationsskyltar på E4 som visar när det är broöppning" - medborgarförslag

26. "Anlägg en cykelväg mellan Lina Hage och Vattubrinken/Dammkärr" -
medborgarförslag

27. "Det behövs ett övergångsställe vid Soldala fritidsgård" - medborgarförslag