2017-01-30

Sammanträdeshandlingar KF den 30 januari 2017

Ärenden

1. Upprop

2. Protokollets justering

3. "Avfallskvarnar i slasken" - medborgarförslag

4. "Sänk priset för att friköpa tomträtter" - medborgarförslag

5. "Genomför åtgärder för att sänka hastigheten på Täppgatan mellan Holmfastvägen och Karlslundsgatan" - medborgarförslag

6. "Upplåt inte kommunens mark till cirkusar med vilda djur" - medborgarförslag

7. "Låt oss få en hundrastgård i Mölnbo" - medborgarförslag

8. "Stöd en broförbindelse mellan Oaxen och Mörkö" - medborgarförslag

9. Detaljplan för Ytterjärna konsthall, konferens och del av kulturcentrum

10. Bredbandsstrategi för Södertälje kommun

11. Styrande dokument i Södertälje kommun

12. Handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2019

13. "Ökad tillgänglighet i Södertälje kommuns skolor"
Bordlagt svar på motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp

14. "Förvandlingsnummer värt en egen mässa"
Svar på motion av Mats Siljebrand (L)

15. "Trygghets- och kvalitetsinspektion för äldreomsorg"
Svar på motion av Tommy Hansson (SD)

16. "Inför videotolk där behov av detta finns"
Svar på motion av Tommy Blomqvist och Tommy Hansson, båda (SD)

17. Eventuella avsägelser och val

18. "Tid för skönhetsråd?"
Bordlagd interpellation av Mats Siljebrand (L) till kommunstyrelsens ordförande