2017-12-18

Handlingar KF 18 december 2017

Ärenden

1. Upprop

2. Protokollets justering

3. Utveckla investeringsprocessen
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 15 december 2017

4. Avtal med Sverigeförhandlingen

5. VA-policy och VA-plan 2017-2030

6. Avfallstaxa 2018 för Södertälje kommun
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 15 december 2017

7. Miljö- och klimatprogram 2018-2021 för Södertälje kommun

8. Asylsökande ensamkommande som fyller 18 å
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 15 december 2017

9. Uppdatering av nämndreglementen

10. Utbetalning av partistöd och ändring av reglementet

11. Ny lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare – ändring av socialnämndens reglemente

12. Avsägelser av uppdrag

13. Eventuella val

14. "Konkurrensutsätt stadshusrestaurangen"
Bordlagd interpellation av Anne-Marie Larsson (M) till kommunstyrelsens ordförande

15. "Farsta kursgård en pärla i förfall"
Bordlagd interpellation av Marita Lärnestad (M) till kommunstyrelsens ordförande

16. "Hur säkras Södertäljes stadsmiljö?"
Bordlagd interpellation av Mats Siljebrand (L) till tekniska nämndens ordförande

17. "Öka säkerheten för gående och cyklister i City"
Bordlagd interpellation av Mats Siljebrand (L) till tekniska nämndens ordförande

Bil A:168, Dnr: KS 17/5

18. "När förbättras trafikflöde, säkerhet och miljö i 'kaoskorset'?"
Bordlagd interpellation av Mats Siljebrand (L) till tekniska nämndens ordförande

19. "Dags att sätta P för otidsenliga p-rutor?"
Bordlagd interpellation av Mats Siljebrand (L) till tekniska nämndens ordförande

20. "Handlingsplan för återfall av ungdomar"
Bordlagd interpellation av Beata Kuniewicz (SD) till socialnämndens ordförande

21. "Handlingsplan för ungdomar i riskzonen"
Bordlagd interpellation av Beata Kuniewicz (SD) till kommunstyrelsens ordförande

22. Parkeringskaos vid Östertälje station!"
Bordlagd interpellation av Metin Ataseven (M) till tekniska nämndens ordförande

23. "Bygg en biogasanläggning i Södertälje"
Medborgarförslag

24. "Bygg nya och stora bostäder"
Medborgarförslag

25. "Bygg fler bostäder för de nyanlända"
Medborgarförslag

26. "Det behövs fler bostäder i Södertälje"
Medborgarförslag

27. "Bygg fler bostäder för att säkra framtiden"
Medborgarförslag

28. "Bättre planering för var immigranter ska bo"
Medborgarförslag

29. "Ha välplanerade strukturer för var de nyanlända ska bo"
Medborgarförslag

Bil A:190, Dnr: KS 17/295

Beslutsunderlag

Medborgarförslaget

30. "Gör större satsningar på bibliotek i Södertälje kommun"
Medborgarförslag

31. "Satsa på aktiviteter på fritidsgårdar, bygg fler fritidsgårdar"
Medborgarförslag

32. "Ordna fler events för Södertäljes ungdomar"
Medborgarförslag

33. "Rusta upp områden i behov för att minska utanförskapet"
Medborgarförslag

34. "Undervisa mer om hållbarhet i skolorna"
Medborgarförslag

35. "Grusåsen behöver en återvinningsstation"
Medborgarförslag

36. "Informera om hur lång tid det tar för olika material att brytas ner"
Medborgarförslag