Handlingar KF 9 april 2018

Ärenden

1. Upprop

2. Protokollets justering

3. Information från revisorerna

4. Nytt reglemente för revisorerna
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 6 april 2018

5. Utökat verksamhetsområde för vatten och avlopp, Mölnbo 1:31 och 1:199

6. Avstämning av nämndernas verksamhetsplaner 
Utbytessida

Utbytessida

7. Detaljplan för Kallfors höjder (Västra Kallfors) del av Kallfors 1:4 inom Järna kommundel i Södertälje kommun
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 6 april 2018

8. Exploateringsavtal för Kallfors höjder (Västra Kallfors) del av
Kallfors 1:4
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 6 april 2018

9. Ärende från Telge
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 6 april 2018 
Ärendet omfattas av sekretess enligt offentlighets och sekretesslagen och publiceras därmed inte 

10. Avsägelser av uppdrag

11. Eventuella val

12. "Skolskjutsavtalet" - bordlagd interpellation av Anne-Marie Larsson (M) till Enhörna kommundelsnämnds ordförande

13. "Informera fullmäktige om granskningen av Telge Bostäders renovering i Fornbacken" - bordlagd interpellation av Mats Siljebrand (L) till kommunstyrelsens ordförande

14. "Porrfri skola i Södertälje"
Bordlagd interpellation av Tage Gripenstam (C) till utbildnings-nämndens ordförande

15. "Politikers ansvar för bruk av skattemedel" - bordlagd interpellation av Joakim Granberg (RP) till kommunstyrelsens ordförande

16. "Årlig granskning, stickprov och utbildning"
Bordlagd interpellation av Joakim Granberg (RP) till kommunstyrelsens ordförande