Handlingar KF 20 juni 2018

Ärenden

1. Upprop

2. Protokollets justering

3. Information från revisorerna

4. Förvärv av fastigheten Castor 5 – återremiss
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 15 juni 2018
Ärendet omfattas av sekretess och publiceras därmed inte

5. Delårsrapport för Södertälje kommun per 30 april 2018
Komplettering
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 15 juni 2018

6. Ansvarsfrihet för direktionen för Södertörns Brandförsvarsförbund för verksamhetsåret 2017
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 15 juni 2018

7. Bolagsstyrningsrapport för Telge 2017
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 15 juni 2018

8. Ändrad bolagsordning samt förkortad mandatperiod för styrelsen för Telge Brandalsund AB
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 15 juni 2018

9. Ändring av bolagsordning för Tom Tits Experiment
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 15 juni 2018

10. Aktieöverlåtelseavtal mellan Kilen 135 Strängnäs AB och Södertälje kommun avseende överlåtelse av aktierna i Kilen 138 Strängnäs AB

11. Aktualitetsförklaring av Framtid Södertälje – Översiktsplan 2013-2030
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 15 juni 2018
Komplettering 
Komplettering 
Komplettering

12. Drift av vård- och omsorgsboendet Oxbackshemmet
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 15 juni 2018

13. Justering av habiliteringsersättning
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 15 juni 2018

14. Avsägelser av uppdrag

15. Eventuella val

16. "Köpmangatan – Södertäljes nya racerbana?"
Bordlagd interpellation av Mats Siljebrand (L) till tekniska nämndens ordförande

17. "Äldreomsorg – på våra seniorers villkor"
Bordlagda likalydande interpellationer av dels Marita Lärnestad (M), dels Mats Siljebrand (L), dels David Winerdal (KD) och dels Tage Gripenstam (C) till äldreomsorgsnämndens ordförande

18. "Garantera gymnasieelevernas undervisningstid"
Bordlagd interpellation av Metin Hawsho (L) till utbildningsnämndens ordförande

19. "Hur kan modersmålsundervisningen i syriska förbättras?"
Snabbinterpellation av Ninos Maraha (L) till utbildningsnämndens ordförande

20. Svar på motion av Mats siljebrand (L) med rubriken "Plats för publika pianon i sommarstaden Södertälje"

21. Skärpta regler för fyrverkerianvändning