Handlingar KF den 28 maj 2018

Ärenden

1. Upprop

2. Protokollets justering

3. Information från revisorerna

4. Ärende 1 från Telge
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 25 maj 2018
omfattas av sekretess enligt 19 kap 1 § offentlighets- och sekretesslagen och publiceras därmed inte 

5. Ärende 2 från Telge
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 25 maj 2018
omfattas av sekretess enligt 19 kap 1 § offentlighets- och sekretesslagen och publiceras därmed inte 

6. Inrättande av kompetensförsörjningsfond 2018-2021

7. Avsättning av medel för kompetensförsörjningsfond - återremiss
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 25 maj 2018

8. Bolagsstyrningsrapport för Telge 2017 - återremiss
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 25 maj 2018

9. Vägnamn i kvarteret Maskinen i Järna

10. Komplettering av kommunens taxor och avgifter 2018 för grävning i kommunal och allmän mark med viten enligt "Alnarpsmodellen"

11. Revidering av skolskjutsreglementet

12. Revidering av utbildningsnämndens och kommundelsnämndernas reglementen

13. Tillägg till kommunstyrelsens reglemente rörande GDPR
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 25 maj 2018

14. Avsägelser av uppdrag

15. Eventuella val

16. "Köpmangatan – Södertäljes nya racerbana?"
Bordlagd interpellation av Mats Siljebrand (L) till tekniska nämndens ordförande

17. "En levande demokrati för Södertäljes gymnasieelever"
Bordlagd interpellation av Tage Gripenstam (C) till utbildningsnämndens ordförande