Planprogram Långbro

Ett planprogram tas fram för Långbro-området.

Planprogrammets syfte

Långbro-området är beläget nordväst om, i anslutning till Mölnbo. Programmet syftar till att klargöra planeringsfrågor i ett tidigt skede och skapa en tydlig målbild för det framtida området. Planprogrammet blir ett underlag för fortsatt detaljplanering för att skapa möjligheter för bland annat bostäder.

Området som är ca 90 ha stort, utgörs idag av skogsmark, främst hällmarkstallskogar och barrblandskogar. Mindre inslag av igenväxande före detta betesmarker och löv- och blandskogar förekommer också. Området är relativt kuperat. En naturvärdesinventering har tagits fram för området och andra utredningar är pågående. Utredningarna kommer att ligga till grund för utveckling av förslaget.

Tidplan

Samråd beräknas ske kvartal 2 2025

Godkännande beräknas ske kvartal 1 2026

 

Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i samrådsskedet.

Planprocessens hållplatser - Planprogram.jpg