Detaljplan för del av Brunnsäng 1:1, Cittran 1 och 2 m.fl.

Nystartat detaljplanearbete inom Brunnsäng för att pröva lämpligheten för bostadsändamål.

Ett detaljplanearbete har startat inom del av Brunnsäng 1:1, Cittran 1 och 2 m.fl. längs med Telgehusvägen. Detaljplanearbetet ska pröva lämpligheten med nya flerbostadshus samt utveckling av allmänna platser. Telge Bostäder som äger fastigheterna Cittran 1 och 2 vill pröva lämpligheten att förtäta med nya bostäder i området. 

Detaljplanens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra nya flerbostadshus längs med Telgehusvägen. Detaljplanen syftar även till att utveckla allmänna platser i samband med bostadsutvecklingen.

Tidplan

Samråd beräknas ske första kvartalet 2025

Granskning beräknas ske fjärde kvartalet 2025

Antagande beräknas ske andra kvartalet 2026

 Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i samrådsskedet.

Vi tar fram ett första planförslag, ett av de första stegen i planprocessens tidslinje