Detaljplan för del av Håknäs 6:1 m.fl.

Solberga by är lokaliserat mellan E4:an och riksväg 525 i nordöstra Järna. Ansökan avser en ändring av befintlig detaljplan samt upprättande av en ny detaljplan för tillkommande område.

Detaljplanens syfte

Solberga by är lokaliserat mellan E4:an och väg 525 i nordöstra Järna. detaljplanen avser upphävandet av befintlig byggnadsplan (äldre förenklad detaljplan) samt upprättande av en ny detaljplan för befintligt och tillkommande område i söder. 

Detaljplanearbetet ska utforska möjligheten  att expandera och utveckla skol- och LSS verksamheten. Ändringen av detaljplan avser att se över prickmark, byggrätter samt andra bestämmelser för att göra detaljplanen mer flexibel men samtidigt bevara områdets karaktär. Ny detaljplan för tillkommande ytor avser ha samma användning som befintlig plan (område för bostadsändamål samt allmännyttig institution).

Tidplan

Samråd beräknas ske kvartal 4 2024

Granskning beräknas ske kvartal 3 2025

Antagande beräknas ske kvartal 2 2026

 Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i samrådsskedet.

Vi tar fram ett första planförslag, ett av de första stegen i planprocessens tidslinje