Detaljplan för del av Ängsholm 5:4

Detaljplanen innebär möjlighet att bygga nya bostäder.

Samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att upprätta detaljplan och pröva förutsättningar för nya enbostadshus i en lantlig miljö. Bebyggelsen ska anpassas till kulturmiljölandskapet och den befintliga terrängen. Eventuella karaktärsträd ska sparas eller ersättas.

Planområdet innefattar en del av fastigheten Ängsholm 5:4 och är cirka 14 hektar stort.

Det aktuella området ligger på norra delen av Mörkö, cirka 15 kilometer (flygdistans) söder om Södertälje centrum.

Närmsta busshållplats finns ca 3 km från planområdet (vägskälet 524/569). Det finns ingen separat gång- och cykelväg till planområdet utan anslutning till området görs oftast med bil.  Det är 35 kilometer in till Södertälje centrum och att köra till Hölö centrum är cirka 18 kilometer.

Det finns inga boende inom planområdet. Den befintliga bebyggelsen i Dåderö by är glest placerad och i huvudsak förlagd till landsvägens norra sida, där den ligger på sydsluttning med utsikt över det öppna landskapet.

Området prövas för max 25 nya villatomter. Husplaceringen ska anpassas till terrängen så den ej bryter horisontlinjen.

Möjligheten för vatten- och avloppsförsörjning utreds i tidigt skede.

 

Tidplan

Detaljplanen är i tidigt skede, förarbete pågår. 

 Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i samrådsskedet.

 

Planarbetet startar, första steget i planprocessens tidslinje