Detaljplan för del av Brunnsäng 1:1 - Besqab

I Södertälje kommun finns det behov av flera bostäder. Planområdet ligger i stadsdelen Brunnsäng och väster om Birkavägen. Detaljplanen strider inte mot gällande översiktsplan.

Detaljplanens syfte

Syftet med planen är att möjliggöra för ett nytt flerbostadshus i Brunnsäng. Planläggning av området innebär en förtätning av staden. Planen strider inte mot gällande översiktsplan (ÖP) Framtid Södertälje, 2013 . Planområdet ligger i naturmark som är ansluten till befintlig bostadsbebyggelse. I gällande detaljplan från 1961 anges området som parkområde. Förslaget möjliggör för ett flerbostadshus med sammanlagt 35-40 lägenheter. Planförslaget innebär nya bostäder och leder till förtätning i stadsdelen Brunnsäng.

Preliminär tidplan

Samråd genomfördes från 3 mars 2017 - 26 mars 2017
Granskning genomfördes 20 december 2019 - 24 januari 2020
Detaljplanen antogs 14 april 2020

Detaljplanen antogs av Stadsbyggnadsnämnden den 14 april 2020. 

Under överklagandeperioden inkom 12 överklaganden. Dessa har skickats och hanteras nu av Mark- och miljödomstolen. 

Detaljplanen börjar inte att gälla fören den vinner laga kraft.

Tid för överklagan, ett av de sista stegen i planprocessens tidslinje