Detaljplan för del av Brunnsäng 1:1 - Besqab

Planarbete pågår för att möjliggöra bostäder.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya bostäder inom del av fastigheten Brunnsäng 1:1. Planområdet omfattar ett skogsparti som ligger i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse. 

Bakgrund

Detaljplanen för del av Brunnsäng 1:1 antogs av stadsbyggnadsnämnden den 2020-04-14. Detaljplanen överklagades till mark-och miljödomstolen som beslutade den 2021-07-07 att upphäva beslutet att anta detaljplanen. Mark-och miljödomstolen bedömde att det vid beslutstillfället har saknats utredning om påverkan på framför allt fåglar men även andra skyddade arter för att kunna göra relevanta överväganden vad gäller planens utformning och de hänsyn som ska tas till motstående allmänna intressen och planens konsekvenser för områdets naturvärden.

Kommunen valde att inte överklaga beslutet vidare och istället starta om detaljplanen och säkerställa de brister som lyftes i domen. Nytt planuppdrag gavs av stadsbyggnadsnämnden 5 oktober 2021.

Efter upphävandet har en naturvärdesinventering och fördjupade artinventeringar av fladdermöss, fåglar och svampar tagits fram för att kunna beakta ekologiska aspekter i fortsatt arbete med detaljplanen. 

Tidsplan

Tidsplan finns inte i dagsläget. 

 

Planarbetet startar, första steget i planprocessens tidslinje