Detaljplan för del av Brunnsäng 1:1 - Besqab

I Södertälje kommun finns det behov av flera bostäder. Planområdet ligger i stadsdelen Brunnsäng och väster om Birkavägen. Detaljplanen strider inte mot gällande översiktsplan.

Detaljplanens syfte

Syftet med planen är att möjliggöra för ett nytt flerbostadshus i Brunnsäng. Planläggning av området innebär en förtätning av staden. Planen strider inte mot gällande översiktsplan (ÖP) Framtid Södertälje, 2013 . Planområdet ligger i naturmark som är ansluten till befintlig bostadsbebyggelse. I gällande detaljplan från 1961 anges området som parkområde. Förslaget möjliggör för ett flerbostadshus med sammanlagt 35-40 lägenheter. Planförslaget innebär nya bostäder och leder till förtätning i stadsdelen Brunnsäng.

Preliminär tidplan

2021-07-07 meddelade Mark- och miljödomstolen följande beslut:

Mark- och miljödomstolen upphäver Stadsbyggnadsnämnden i Södertälje kommuns beslut den 14 april 2020 att anta detaljplan för del av fastigheten Brunnsäng 1:1 (Besqab).

Kommunen valde att inte överklaga beslutet vidare. Istället ska detaljplanen börjas om och rätta till de felaktigheter som domstolen lyfte i domen. Nytt planuppdrag gavs av Stadsbyggnadsnämnden 5 oktober 2021.

Detaljplanen har startat om. Tidplan för samråd finns ej i dagsläget. 

Detaljplanen kommer inom kort börjas om. 

Planarbetet startar, första steget i planprocessens tidslinje