Detaljplan för Spinnrocken 2 m.fl.

Planarbete för centrum, kontor och parkering i centrala Södertälje.

Detaljplanen ska ge förutsättningar för att skapa en mer levande stadsdel och därigenom stärka kopplingen mellan norra och södra delen av stadskärnan samt tillgodose behovet av allmänna besöksparkeringar.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra besöksparkering, centrumverksamhet och kontor. Detta ska bidra till att skapa en mer levande stadsdel och förstärka kopplingen mellan norra och södra delen av stadskärnan. Syftet är också att i detaljplanen skydda befintlig byggnad på fastigheten Spinnrocken 12. 

Tidplan

Planarbetet befinner sig just nu i en uppstartsfas där inriktning och förutsättningar för genomförande klarläggs.

Samråd beräknas ske tredje kvartalet 2024

Granskning beräknas ske andra kvartalet 2025

Antagande beräknas ske fjärde kvartalet 2025

Detta pågår just nu

Mer information publiceras inom kort.

 Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i samrådsskedet.

Vi tar fram ett första planförslag, ett av de första stegen i planprocessens tidslinje