Detaljplan för Spinnrocken 2 m.fl.

Planarbete för centrum, kontor och parkering i centrala Södertälje

Detaljplanen möjliggör en mer levande stadsdel genom att förstärka kopplingen mellan norra och södra delen av stadskärnan samt tillgodoser behovet av allmänna besöksparkeringar.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra besöksparkering, centrumverksamhet och kontor. Detta ska bidra till att skapa en mer levande stadsdel och förstärka kopplingen mellan norra och södra delen av stadskärnan. Syftet är också att i detaljplanen skydds befintlig byggnad på fastigheten Spinnrocken 12. 

Tidplan

Samråd beräknas ske första kvartalet 2022

Granskning beräknas ske fjärde kvartalet 2022

Antagande beräknas ske andra kvartalet 2023

 Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i samrådsskedet.

 

Vi tar fram ett första planförslag, ett av de första stegen i planprocessens tidslinje