Detaljplan för Vedboden 2

Fastigheten, belägen i Ronna, omfattar en yta på cirka 5360 kvm. Ronna är identifierad som en strategiskt viktig plats med betydande potential för förtätning enligt Södertäljes utbyggnadsstrategi. Planområdet utgör en entré till Ronna och ligger inom 500 meter från det lokala torget, Ronna centrum, vilket särskilt prioriteras som expansionsområde enligt den övergripande strategin.

Detaljplanens syfte

Detaljplanen har som syfte att skapa förutsättningar för bostadsutveckling genom uppförandet av ett flerbostadshus med integrerad handels- och kontorsverksamhet på bottenvåningen. På den aktuella fastigheten pågår för närvarande verksamheter som drivmedelsförsäljning, verkstad, frisörsalong och restauranger. Genom detaljplanen strävar man efter att möjliggöra ytterligare bostäder samtidigt som man utökar och integrerar handelsverksamheten. Detta kommer att skapa en levande och central plats i Ronna. Planförslaget har potential att förbättra trygghetskänslan genom att inkludera bostäder ovanpå handelslokalerna. Antalet bostäder kommer att undersökas närmare under planprocessen.

Tidplan

Samråd beräknas ske kvartal 4  2024

Granskning beräknas ske kvartal 2 2025

Antagande beräknas ske kvartal 4 2025

Stadsbyggnadsnämnden godkände startpromemorian för detaljplanen den 20 oktober 2023 och gav därmed grönt ljus för att inleda planarbetet. För närvarande befinner sig arbetet i det inledande skedet, där utredningar genomförs och ett konkret planförslag håller på att utarbetas. Nästa tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget kommer att vara under samrådskedet.

Vi tar fram ett första planförslag, ett av de första stegen i planprocessens tidslinje