Detaljplan för del av Ritorp 1:1 m.fl. (Björkmossens förskola)

Detaljplanen utreder möjlighet till en ny förskola planeras inom stadsdelen Ritorp.

Detaljplanens syfte

Syftet med planen är att möjliggöra för en ny förskola i två våningar för cirka 140 barn. Planområdet ligger öster om Björkmossens vård- och omsorgsboende i Ritorp och består idag av öppen gräsmark.

Tidplan

Samråd beräknas ske kvartal 3 2024

Granskning beräknas ske kvartal 2 2025

Antagande beräknas ske kvartal 4 2025

Detta pågår just nu 

Under våren 2024 ska samrådshandlingar tillsammans med tillhörande utredningar tas fram .  

Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i samrådsskedet.

Vi tar fram ett första planförslag, ett av de första stegen i planprocessens tidslinje