Detaljplan för del av Södra 1:1 m.fl.

Detaljplanen utreder möjlighet till utveckling av industrijärnväg inom stadsdelen Södra.

Inom ramen av projektet kommer den nordöstra delen av järnvägen mot Uthamnen att avvecklas och ersättas av det nya elektrifierade industrispåret som ska ansluta till befintligt industrispår i söder.  Planområdet har tagit ställning till de berörda fastigheterna som påverkas av järnvägen dragning. Inom detaljplanen ska det utredas hur kringliggande området behöver anpassas för att klara säkerhetsavstånd till järnväg.

Detalj- samt järnvägsplan kan, om möjligt, hanteras samtidigt fram till samråd, där deras instanser för godkännande skiljer sig, och dela på flera utredningar och underlag. Planläggningsprocessen för järnvägsplanen regleras i väglagen (1971:948) och lag (1995:1649) om byggande av järnväg och ska godkännas av Trafikverket och detaljplanen kommer att hanteras i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900 PBL) och ska antas av Stadsbyggnadsnämnden.

Elektrifieringen och förändringen av sträckning för järnvägen bidrar till Södertäljes planerade omställning till mer hållbara godstransporter. I och med att spåret elektrifieras kan kombiterminalen i Södertälje hamn skalas upp så att den uppfyller internationella krav på kapacitet och spårlängder. Därigenom kan mer gods flyttas över från vägtransporter till att ske på sjöfart och därefter fortsätta på järnväg. Detta är i linje med Södertälje kommuns fastslagna hållbarhetsmål.

Detaljplanens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett nytt elektrifierat industrispår samtidigt som kvartersmark fortsatt ska nyttjas för hamnändamål. En järnvägsplan ska också upprättas tillsammans med Trafikverket.

Tidplan

Samråd beräknas ske kvartal 1 2025

Granskning beräknas ske kvartal 4 2025

Antagande beräknas ske kvartal 1 2026

Detta pågår just nu

Initiering och uppstart av planprojektet. 

 

 Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i samrådsskedet.

Vi tar fram ett första planförslag, ett av de första stegen i planprocessens tidslinje