Detaljplan för Luktviolen 2

Planarbete för att möjliggöra bostäder på Luktviolen 2, samtidigt som befintlig handel ska finnas kvar.

Detaljplanearbete pågår för att möjliggöra bostäder i flera våningar samtidigt som den befintliga livsmedelsbutiken ska finnas kvar. Platsen ligger utmed Erikshällsgatan i Västergård, som är det mest framträdande stråket för handel och service i området och har potential att bli en fin mötesplats i Västergård.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder i flera våningar samt handel.

Tidplan

Fjärde kvartalet 2021 – Samråd

Tredje kvartalet 2022 – Granskning

Andra kvartalet 2023 – Antagande   

 Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i samrådsskedet.

 

Planarbetet startar, första steget i planprocessens tidslinje