Detaljplan för Luna 8 m.fl.

En ny detaljplan för Luna 8, 9, 1 och 4 ska tas fram. Detaljplanen syftar till att möjliggöra för blandad stadsbebyggelse i en uppbruten kvartersstruktur med nya gågator.

Kommunfullmäktige i Södertälje har beslutat att Luna 8 ska rivas och byggas om på nytt efter att omfattande mögelskador har upptäckts samt att stommen ska behållas. Luna-kvarteren har ett centralt läge med möjlighet att tillföra extra värden till centrala Södertälje och kan lyfta upp stadskärnans kvaliteter. Stadsbyggnadsnämnden beslutade bland annat att kommande detaljplanearbete föregås med någon form av konkurrensutsatt skissarbete, exempelvis arkitekttävling, parallella skisser eller liknande för att få fram olika förslag för hur Lunakvarteret kan utvecklas. Platsen har en stor betydelse i staden vilket ställer extra höga krav på att nya byggnader och offentliga rum utformas med hög arkitektonisk kvalitet. Planområde kommer att innehålla utöver Luna 8 kvarteren Luna 1, Luna 4 och Luna 9. Alla berörda fastigheter ägs av Telge Fastigheter. 

Detaljplanens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för blandad stadsbebyggelse i en uppbruten kvartersstruktur med nya gågator. De mindre stadskvarteren föreslås innehålla en variation av handel, kontor, nöjen, bostäder och andra nödvändiga centrumfunktioner och service.

Tidplan

Samråd beräknas ske kvartal 2 2024

Granskning beräknas ske kvartal 4 2024

Antagande beräknas ske kvartal 2 2025

Vi tar fram ett första planförslag, ett av de första stegen i planprocessens tidslinje