Detaljplan för Rödvenen 4 m.fl.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra förtätning av bostäder inom planområdet.

Detaljplanens syfte

Detaljplanen ska möjliggöra för ytterligare bostadsbebyggelse som komplement till redan befintlig bebyggelse inom planområdet. Målet med detaljplanen är att området ska kunna utvecklas genom förtätning, varierat bostadsutbud och möjlighet till lokaler och verksamheter mot Klockarvägen.

Geneta är en prioriterad tyngdpunkt i kommunens översiktsplan (2013), vilket innebär att stadsdelen ska utvecklas genom förtätning i kollektivtrafiknära områden eller där underlag finns för att utveckla kollektivtrafiken. I strukturplanen för Geneta pekas området ut för utveckling av nya bostäder samt potentialen att utveckla området närmast Prästgårdsvägen till en levande stadsgata med verksamheter i gatuplan. Detta kan stärka och komplettera det befintliga centrumet i väster.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra förtätning av nya bostäder i flerbostadshus samt radhus inom befintligt flerbostadshusområde. Vidare syftar detaljplanen även till att möjliggöra attraktivare, tryggare och mer definierade bostadsgårdar mellan husen. Verksamhetslokaler kan möjliggöras i bottenplan mot Klockarvägen, med entréer i flera riktningar.

Preliminär tidplan

Första kvartal 2024 – Samråd

Tredje kvartal 2024 – Granskning

Första kvartal 2025 – Antagande

Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i samrådsskedet.

Vi tar fram ett första planförslag, ett av de första stegen i planprocessens tidslinje