Detaljplan för Vi 1:28 m.fl., Wij-området

I Wij-området pågår ett planarbete som undersöker möjligheterna att bygga bostäder på jordbruksmarken.

Wij-området ligger nära av- och påfart till motorvägen, väster om den befintliga byggnationen i Wij-området. Planområdet omfattar fastigheten Vi 1:28 och är kommunal mark. Den exakta plangränsen är ännu inte fastställd.

Detaljplanen startades 2013 och pausades senare på grund av osäkerhet kring Ostlänkens dragning och begränsningar i VA-kapacitet. Nu finns förutsättningar att sätta igång detaljplanearbetet igen då Ostlänkens dragning är beslutad till östra sidan om motorvägen och VA-kapaciteten kommer att förstärkas. Planområdet består huvudsakligen av jordbruksmark och brukas idag till största delen som åkermark. Sedan beslut om att starta detaljplan 2013 har restriktionerna kring byggande på jordbruksmark förändrats varför frågan behöver prövas i detaljplanearbetet på nytt enligt Länsstyrelsens framtagna mall.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder i Wij-området. 

Tidplan

Just nu befinner sig projektet i en uppstartsfas och beräknas gå ut på samråd under senare delen av 2024.

Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i samrådsskedet.

Vi tar fram ett första planförslag, ett av de första stegen i planprocessens tidslinje