Föreningsstöd för att främja valdeltagande i Europaparlamentsvalet 2024

Södertälje kommun erbjuder föreningar att vara med och arbeta för ett ökat valdeltagande i Europaparlamentsvalet 2024.

Valet till Europaparlamentet äger rum vart femte år. I Sverige äger EU-valet rum den 9 juni, förtidsröstningen öppnar den 22 maj. Röstberättigade medborgare har då möjlighet att påverka Sveriges representation i EU-parlamentet. Valet i juni handlar om att välja de EU- parlamentariker som under fem år framöver representerar Sverige. Södertälje kommun vill att så många som möjligt utnyttjar sin demokratiska rättighet att rösta.

Södertälje kommun har inrättat ett särskilt föreningsstöd för att främja valdeltagandet till EU-valet 2024. Syftet med bidraget är att föreningar och studieförbund ska kunna genomföra evenemang/event för att sprida information om och skapa engagemang för vikten av att utnyttja sin demokratiska rättighet att rösta.

Vem kan söka bidraget?

Föreningar och studieförbund som finns registrerade i Södertälje kommuns föreningsregister kan söka bidraget. De föreningar och studieförbund som ansöker om bidraget måste vara partipolitisk obundna och de aktiviteter som genomförs måste vara partipolitiskt neutrala. Flera föreningar/studieförbund får gärna samverka i en gemensam ansökan.

Föreningar/studieförbund som inte är med i föreningsregistret har möjlighet att ansluta sig och därefter ansöka om bidraget. Information om hur man ansluter sig finns på kommunens hemsida. Länken här bredvid:  Föreningsregistret

Vad får bidraget användas till?

Föreningar, studieförbund och organisationer som är med i kommunens föreningsregister kan ansöka om föreningsstöd för att arrangera events som uppmärksammar valet till Europaparlamentet.

Eventen ska äga rum under eller i nära anslutning till perioden då förtidsröstning är möjlig, från och med 18 dagar före valdagen och fram till dagen före valdagen. 

Till skillnad från 2018 och 2022, då kommunstyrelsen och kultur- och fritidskontoret tillsammans har handlagt föreningsstöd för valfrämjande aktiviteter, kommer kultur- och fritidskontoret att ha det fulla ansvaret för föreningsstödet kopplat till EU-valet 2024. På enheten fritid och förening kommer det att finnas en administrativ resurs som ger stöd i arbetet. Ansvarig områdeschef på kultur- och fritidskontoret kommer att fatta beslut i ärendet, i enlighet med delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden. 

Hur ser kommunens prioriteringar för bidraget ut?

 • Bidraget får användas till events som synliggör det kommande EU-valet och skapar intresse och engagemang kring att rösta i valet.
 • Eventet kan rikta sig till någon eller flera av följande målgrupper av väljare:
  - den breda allmänheten 
  - förstagångsväljare i EU-valet (åldersgruppen 18–23 år)
   

Hur mycket kan en förening/studieförbund få i bidrag?

Det totala beloppet som kommunen har avsatt för föreningsstödet för att främja valdeltagande är 200 000 kronor. Det kommer att fördelas på flera ansökningar. Det innebär att en förening/studieförbund inte kan beviljas hela bidragssumman på 200 000 kronor.

De föreningar/studieförbund som beviljas bidrag kommer att få det utbetalt som ett arrangemangs- och projektbidrag genom kommunens kultur- och fritidskontor.

Hur ansöker man om bidraget och vad ska ansökan innehålla?

Ansökan om bidraget görs senast den 15 mars 2024 via kommunens e-tjänst för arrangemang/projektbidrag: 

Länk till e-tjänsten för ansökan

E-tjänsten innehåller specifika frågor som ska besvaras. Övrig information som ansökan ska innehålla bifogas i ett separat dokument (bilaga) som laddas upp i e-tjänsten.

Ansökan ska innehålla följande:

 • En kort beskrivning om er förening/studieförbund
 • En beskrivning av hur ni vill jobba för att främja valdeltagandet i Södertälje
 • En beskrivning av vilka grupper ni vill nå genom aktiviteten ni söker bidrag till och på vilket sätt
 • Uppgift om hur många medborgare ni uppskattar att ni kan nå genom aktiviteten ni söker bidrag till
 • En beskrivning hur aktiviteterna ska genomföras och vem som genomför aktiviteterna
 • En aktivitets- och tidplan
 • En budget
 • En plan för hur projektet ska följas upp och redovisas senast den 1 september 2024.

När lämnar kommunen besked om vilka föreningar/studieförbund som får bidrag?

Kommunen planerar att lämna besked första veckan i april 2024 om vilka föreningar/studieförbund som beviljas bidrag.

De föreningar/studieförbund som får bidraget är skyldiga att delta på ett uppstartsmöte med kommunen, som sannolikt kommer att äga rum i mitten av april (datum och tid meddelas senare).

Hur följs bidraget upp?

De föreningar/studieförbund som får bidraget är skyldiga att lämna in en skriftlig uppföljning av projektet senast den 1 september 2024 för att kultur- och fritidskontoret ska kunna bedöma att bidraget använts till avsett ändamål.

Föreningar/studieförbund som har använt bidraget på felaktigt sätt kan komma att bli återbetalningsskyldiga.                                                                                                                        

Kontaktpersoner

För frågor om föreningsstödet

Susanne Bergström, föreningskoordinator kultur- och fritidskontoret
telefon: 08-523 010 94
e-post: susanne.bergstrom@sodertalje.se 

För frågor om åtgärdsplanen för att främja valdeltagande

Josefine Schützer, utredare, kommunstyrelsens kontor
telefon: 08-523 042 26
e-post: josefine.schutzer@sodertalje.se