Byggetablering

När du ska bygga om eller renovera en byggnad kan du behöva använda kommunens mark för att förvara byggmaterial, ställa upp bodar eller kranar, så kallad byggetablering.

Vanliga typer av byggetableringar är till exempel upplag, bodar, byggställningar, containrar, kranar och liftar.

Du behöver söka följande tillstånd:

Du kan även behöva söka följande tillstånd:

  • Trafikanordningsplan - Om belamringen står på exempelvis en trottoar, gata eller parkeringsplats och påverkar framkomligheten och trafiksäkerheten ska du skicka in en trafikanordningsplan (TA-plan) till kommunen. Läs mer om trafikanordningsplan.
  • Schakttillstånd - om du ska gräva på allmän mark för att exempelvis lägga ner rör och kablar behöver du ett schakttillstånd. För att få lägga rör och ledningar i stadens mark krävs ett markavtal. Läs mer om schakttillstånd.
  • Bygglov - Ska du till exempel ställa upp byggbodar, container eller byggskylt kan du behöva söka bygglov för det. Läs mer om bygglov.