Uteservering

Uteserveringar tillför ett positivt inslag i stadsmiljön och är en viktig del av stadslivet. Om du vill ha en uteservering behöver få tillstånd och följa de riktlinjer som gäller för utseende och skötsel.

Stadskärnan

Följande riktlinjer gäller specifikt för uteserveringar i Södertäljes stadskärna. Stadskärnan är allas vardagsrum och har ett högt kulturhistoriskt värde. Här finns många restauranger och caféer, ibland vägg-i-vägg. Vi vill skapa en enhetlig och öppen känsla i stadskärnan och med de här riktlinjerna visar vi hur vi gör detta.

Utanför stadskärnan

Utanför stadskärnan finns restaurangerna och caféerna mer utspritt och här kan de tänkta platserna för uteservering styra utformning. Utformning ska dock alltid ske i samverkan med kommunen.  

Tidsperioder

Sedan 2023 har du möjlighet att ansöka om att ha uteservering under två perioder under året; sommar och vinter. Läs mer om det längre ner. 

Ansökan om tillstånd

Planerar du för en uteservering på kommunens mark, behöver du ansöka om tillstånd hos polisen. Det är polismyndigheten som utfärdar tillståndsbeviset i samråd med oss på kommunen, som förvaltar kommunens mark, den allmänna platsmarken.

Så här gör du: 

 • Ta reda på hur din uteservering får se ut. 
 • När du skickar in din ansökan vill vi gärna att du har med en måttangiven ritning. Den kan vara handgjord men i skala. Exempel och rutat dokument att använda finns i dokumentet med riktlinjerna längst ner på den här sidan. 
 • Ansök om tillstånd hos polisen.
  Här kan du ansöka om polistillstånd för uteservering
 • Om vi inte godkänner ett ärende kommer polismyndigheten inte heller godkänna det. Polisen kan däremot avslå ett ärende även om vi på kommunen har gett medgivande.
 • Om du får ett positivt beslut kan du sätta upp din uteservering.
 • Polisen gör tillsyn av din uteservering. 
 • Om restaurangen byter ägare eller om verksamhet säljs ska tillståndet återkallas hos polisen. Polistillstånd kan inte överlåtas till den nya ägaren.
 • Upplåtelsen gäller för den tid som anges i ditt tillstånd. Förlängning ska ansökas. Gör det i god tid innan ditt tillstånd löper ut.

Regler och riktlinjer

Tidsperioder för uteservering expand_less expand_more

Tidsperioder för uteservering  

Det finns två perioder att söka uteserveringstillstånd för; sommar och vinter. Sommaruteserveringar får förekomma under perioden 1 april till och med 31 oktober. Vinteruteserveringar gäller 1 november till och med 31 mars. 

Observera att uteserveringar över vintern inte är lämpliga överallt. Även om man har fått en uteservering godkänd över sommaren kan förutsättningarna vara annorlunda vinterhalvåret sett till yta och utformning. Kommunen ställer krav på att uteserveringen kommer att vara i drift under vinterhalvåret, den får inte enbart användas till förvaring. 

Vill du ha uteservering året runt ska även fastighetsägaren ge sitt godkännande. 

Sommarperiod: 1/4-31/10
Vinterperiod: 1/11-31/3

Kostnad expand_less expand_more

Tillstånd måste alltid finnas eller, om du inte har det sedan tidigare, sökas hos polisen. Polisen tar ut avgift för ansökan. 

Här söker du polistillstånd för uteservering 

Du betalar för din markupplåtelse till kommunen enligt fastställd taxa. Här kan du se vilka taxor som gäller just nu.

 

Placering av uteservering expand_less expand_more
 • Uteserveringen ska i första hand placeras i direkt anslutning till verksamhetens fasad.
 • Om det krävs och är lämpligt kan en möbleringszon vara aktuell.
 • Du ska helst inte täcka över brunnar, brandposter, kopplingsskåp etc.
 • Uteserveringen kan vara upp till samma längd som verksamheten är på insidan.
 • Om uteserveringen ligger inom fyra meter från ett träd ska tillståndshavaren kontakta kommunen.
 • Måtten som behöver lämnas mellan uteservering och gata beror på gatans utformning. Läs mer i dokumentet med riktlinjer. 

Mått mellan gata och uteservering.

 

Exempel på hur du kan möblera intill en fasad.

 

Exempel på hur du kan möblera i en möbleringszon.

 

Avgränsning - staket expand_less expand_more
 • Inramningen/staketet ska stå inom det område du har beviljats tillstånd för.
 • Om du i stället för staket vill använda dig av urnor/krukor/planteringskärl går detta oftast bra men ska i så fall planeras i samråd med kommunen.
 • Staketet ska vara i svart metall eller smide, minst 80% genomsiktligt och får vara max 1,1 m högt inklusive tvärslå.
 • Vindskydd får inte fästas i markisen, ska vara genomsiktligt och max 1,9 m i upphöjt läge. När uteserveringen stänger ska vindskyddet hissas ner så att det max är 1,1 m högt.
 • I första hand ska förankring i mark undvikas. Om det finns skäl till förankring kan man ansöka om detta. För varje förankring tas en extra avgift ut. Mer info i dokumentet med riktlinjerna. 

Kontakta bygglovenheten om du har frågor kring staket. bygglov@sodertalje.se

Här kan du ansöka om bygglov.

 

Mått och exempel på staket med tvärslå.

 

Staket med upp- och nerfällbart vindskydd i plexiglas.

Möblering expand_less expand_more
 • Alla möbler, växter och gå-pratare ska stå innanför ytan tillståndet har beviljats för.
 • Alla fria gångpassager på uteserveringen ska vara minst 0,9 m breda.
 • Uteserveringen ska vara möblerad under hela tillståndstiden när verksamheten är öppen och får inte bli ett förvaringsutrymme.
 • Bord och stolar ska vara i smide, metall eller trä.
 • Använd neutrala färger på möbler. Starkare färger och mönster får vara en del av dekorationen (filtar, kuddar etcetera).
 • Tänk på att ha tillgänglighetsanpassade bord. 

Möblering ska stå innanför tillståndsytan.

Mark och golv expand_less expand_more
 • Uteserveringen står på lånad mark och ska ses som en del av gaturummet. Därför ska möblering i första hand stå direkt på gatan, utan mattor och med endast gata som golv.
 • Det enda godkända skälet till att beviljas golv är om marken lutar mer än 8 cm på 1 m.
 • Om du beviljats golv;
  •    Om golvet är högre än 50 cm på någon plats krävs bygglov
  •    Får inte förankras i marken och ska vara lätt att flytta om kommunen behöver komma åt marken.
  •    Golvet ska vara i trä och behöver en anslutande ramp.
 • Om du tidigare beviljats golv utan att marken lutar tillräckligt ska du ta bort ditt golv under 2024. Om du är osäker på vad som gäller för dig ta kontakt med kommunen. 
Markiser och parasoller expand_less expand_more
 • Fälj gärna upp/ut parasoll/markis efter väder
 • Minst 2,5 m mellan mark och markis/parasoll
 • Tak/markis/parasoll får inte sticka ut utanför den tillåtna ytan
 • Färg och form ska passa stadsrummet – välj i samråd med kommunen
 • Markis/parasoll får inte bära reklam. Reklam kräver bygglov
 • Diskret och liten logotyp för verksamheten är tillåtet
 • Skärmtak och fasta tak kräver bygglov
 • Om en markis ska installeras och byggnaden är kulturskyddad eller om installation av markisen innebär en betydande fasadförändring krävs ofta bygglov
 • Hängrännor är godkända och kräver inte bygglov
 • Vindsäkring:
  • Frivillig
  • Vindsäkring ska ske med stag, vajer eller stödben och ska helst ske på ett sätt som inte innebär förankring i markbeläggning (mer info s. 17)
  • Om det inte är vindsäkrat ska markis/parasoll fällas ihop vid stängning

Är du osäker på om du behöver bygglov kontakta bygglovenheten bygglov@sodertalje.se

Markis och parasoll som står innanför tillståndsytan med minst 2,5 meter höjd.

Rökfria miljöer expand_less expand_more
 • Det är rökförbud på uteserveringar.
 • Förbudet gäller inte bara rökning av tobak. Exempelvis omfattas även e-cigaretter, vattenpipor och örtprodukter av förbudet.
 • Det är ägarens ansvar att se till att förbudet följs. Ägaren ska tydligt markera att rökning är förbjuden och se till att det inte förekommer sådant som kan vilseleda rökförbudet som exempelvis askkoppar.
 • Personer som röker ska informeras om förbudet. Fortsätter personen röka kan personalen be denna att lämna restaurangen. Om personen vägrar kan
  polis eller väktare tillkallas.
 • Rökning är sedan tidigare även förbjudet inomhus.
 • Rökrum är tillåtet, utrymmet bör dock inte vara större än 25 procent av lokalens yta. Inne i rökrummet får inte mat samt dryck förtäras eller serveras.

För mer information kontakta miljökontoret på Södertälje kommun. miljokontoret@sodertalje.se

 

Skultar rökning förbjuden

Musik och buller (oljud) expand_less expand_more

Ljud från musikanläggningar kan störa de som bor i närheten av uteserveringen.

 • Ansvarig för serveringen ska kunna hantera klagomål från närboende samt vid behov kontrollera ljudnivåerna så att de inte överstiger Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ljudnivåer.
 • Ljudnivån inomhus i bostäder får inte överstiga 45 dBA (decibel) maximal ljudnivå samt 30 dBA ekvivalent ljudnivå. Ljud från musikanläggningar eller ljud med tonkomponenter får inte överstiga 25 dBA ekvivalent ljudnivå i angränsande bostäder, utbildningslokaler eller lokaler för vård eller annat omhändertagande.
 • En god idé är att installera en ljudspärr eller en decibelmätare för att lättare kunna hålla koll på ljudnivåerna.
 • Om riktvärden överskrids eller klagomål inkommer kan miljönämnden komma att kräva inskränkningar i verksamheten.

För mer information kontakta miljökontoret på Södertälje kommun. miljokontoret@sodertalje.se

 

Skadedjur expand_less expand_more

Det är ägarens ansvar att uteserveringen är välstädad. Var särskilt noggrann med att städa bort matrester som drar till sig skadedjur.

 • Bord och stolar bör stå direkt på marken. Det underlättar städning och minskar risken för skadedjur.
 • Om man har en upphöjd uteservering ska den utformas så att risken för skadedjur minimeras. Uppbyggnaden ska tillverkas så att den kan lyftas bort vid städning eller eventuell skadedjursbekämpning.

För mer information kontakta miljökontoret på Södertälje kommun. miljokontoret@sodertalje.se

Serveringstillstånd expand_less expand_more

Du som redan har serveringstillstånd på din restaurang kan ansöka om att även få servera alkohol på din uteservering.

 • Du måste ha ansökt och fått uteserveringen beviljad innan du kan ansöka om serveringstillståndet.
 • Södertälje kommun beviljar serveringstillstånd året runt på uteserveringar efter en prövotid.

Mer information kring serveringstillstånd kan du få hos Tillståndsenheten, tillstandsenheten@sodertalje.se.

Här kan du ansökan om serveringstillstånd. 

Vanliga frågor expand_less expand_more
När krävs ett bygglov? expand_less expand_more

Om uteserveringen checkar i någon eller flera av boxarna nedan behöver den bygglov
Inramningens höjd är över 1,1 m (för vindskydd se s. 8) 

 • Golvhöjd över 50 cm
 • Höjd på golv och inramning blir tillsammans över 1,1 m
 • Inramningens färg och form skiljer sig från riktlinjerna
 • Reklam på vindskydd/parasoll/inramning eller liknande
 • Skärmtak eller fasta tak
 • Om en byggnad är kulturskyddad och du ska installera en markis
 • …eller om installation av markisen innebär en betydande fasadförändring
 • Om en värmare ska installeras på fasad 

Observera:

 • …att det görs individuella bedömningar utifrån varje plats unika förutsättningar. Att söka bygglov är ingen garanti för att få det beviljat.
 • …att det i grunden är  Plan- och bygglagen som avgör vad på en uteservering som kräver bygglov och inte.  
Varför kan jag inte få ha en mer sluten uteservering? expand_less expand_more

Södertälje stadskärna är en fornlämning och kan ses som en viktig kulturmiljö. Enligt Plan- och bygglagen ska den således värnas om och skyddas från yttre påverkan och ingrepp. Stadskärnan är också allmän platsmark, vilket innebär att den via kommunen ägs av samtliga medborgare och ska vara tillgänglig för alla. 

I praktiken innebär detta att det behöver finnas flexibilitet i vad utrymmena används till. Till exempel ska det vara möjligt att sätta upp en tillfällig isbana på vintern, det ska även gå att ha marknader, festivaler eller andra kulturevenemang.

När marken rymmer kulturmiljö innebär detta att fler ingrepp och åtgärder blir bygglovspliktiga. Det kan i vissa fall även innebära att det blir svårare att få bygglov trots att man söker ett. Allt detta regleras i Plan- och bygglagen.

När golv, fasta tak eller högre väggar sätts upp tas marken i anspråk på ett mindre flexibelt sätt, vilket gör det svårt att komma åt den för andra evenemang. Dessa ytor blir inte heller tillgängliga för alla och innebär permanenta ingrepp i den fysiska såväl som sociala och kulturella miljön.

En annan viktig aspekt är att det finns viktig infrastruktur under marken som olika aktörer kan behöva komma åt. Slutna uteserveringar räknas som en på- eller utbyggnad och är med andra ord aldrig bygglovsfria. 

Får jag förankra min uteservering i marken? expand_less expand_more

I första hand ska uteserveringen stå fritt på marken. Om det finns skäl till att ändå förankra något i den kommunala marken kan undantag göras. Det kan exempelvis handla om att förankra inramningen eller markis/parasoll för att öka stabiliteten över vintern.

Om det finns önskemål om att förankra i marken ska tillståndshavaren söka tillstånd hos kommunen. Om kommunen tillåter förankring tillkommer en extra kostnad som kommunen sedan använder för att återställa marken. 

Taxan för förankring kommer att finnas med i de nya taxorna som börjar gälla vid årsskiftet.

 

Jag har ett golv utan att marken lutar tillräckligt, vad gör jag? expand_less expand_more

Om du tidigare beviljats golv utan att marken lutar tillräckligt ska du ta bort ditt golv under 2024. Om du är osäker på vad som gäller för dig ta kontakt med kommunen.