Detaljplanen omfattar fastigheten Basfiolen 3.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en avstyckning av fastigheten Basfiolen 3.