Planprogram för Weda, Gasellen 26 m.fl.

Planprogram för Weda, Gasellen 26 m.fl.

Wedaverken var vid mitten av 1900-talet Södertäljes tredje största företag. Wedaverken var ett gjuteri som tillverkade gods i lättmetall, bl.a. till flygplansmotorer. Efter att företaget lades ned på 1990-talet har området utvecklats till ett område med verksamheter och handel. Nu vill kommunen inleda ett programarbete för att utreda förutsättningarna att omvandla området för bostäder, handel och verksamheter.

Planprogrammets syfte

Syftet med att ta fram ett planprogram är att ta fram en målbild för den övergripande stadsbyggnadsidén för området. Det innebär att ta fram förslag för typ av arkitektur, gatustruktur och grönstruktur samt en plan för områdets innehåll och markanvändning. Programmet syftar även till att utreda viktiga övergripande planeringsförutsättningar och utmaningar i området, exempelvis, trafik, trafikbuller och dagvattenfrågor. Planprogrammet ska även klargöra befintliga kvaliteter och kulturhistoriska värden hos de äldre fabriksbyggnaderna.

Ett program används ofta för ett större område och när det finns flera komplexa frågor som behöver lösas i ett sammanhang. Ett planprogram är inte juridiskt bindande utan är ett stöd för efterkommande detaljplanering. Med programmet kan kommunen ange sin viljeinriktning för ett område och på ett tidigt stadium involvera dem som berörs av planen i den tänkta planeringen. När ett program utarbetas ska ett samråd genomföras efter samma regler som då en detaljplan tas fram. Efter samrådstidens slut sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och planprogrammet revideras. Samrådsredogörelsen och planprogrammet ska sedan godkännas av stadsbyggnadsnämnden.     

Tidplan

Planprogrammet är pausat 

 Just nu arbetas ett planprogram fram