Detaljplan för Rajgräset 2

Detaljplanen ska möjliggöra nya bostäder inom fastigheten Rajgräset 2 i Geneta.

Detaljplanen ska möjliggöra för ytterligare bostadsbebyggelse som komplement till redan befintlig bebyggelse inom Rajgräset 2. Målet med detaljplanen är att området ska kunna bli mer tryggt genom förtätning och tydligare bostadsgårdar. Mer liv och rörelse kan skapas genom att det möjliggörs för verksamheter i bottenplan mot Prästgårdsvägen.

Geneta är en prioriterad tyngdpunkt i kommunens översiktsplan (2013), vilket innebär att stadsdelen ska utvecklas genom förtätning i kollektivtrafiknära områden eller där underlag finns för att utveckla kollektivtrafiken.

I strukturplanen för Geneta pekas området ut för utveckling av nya bostäder samt potentialen att utveckla området närmast Prästgårdsvägen till en levande stadsgata med verksamheter i gatuplan. Detta kan stärka och komplettera det befintliga centrumet i väster.

Detaljplanens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra förtätning av nya bostäder i flerbostadshus inom befintligt flerbostadshusområde. Vidare syftar detaljplanen även till att möjliggöra attraktivare, tryggare och mer definierade bostadsgårdar mellan husen. Verksamhetslokaler kan möjliggöras i bottenplan mot Prästgårdsvägen, med entréer mot gatan.  

Preliminär tidplan

Första kvartalet 2024 – Samråd

Första kvartalet 2025 – Granskning

Tredje kvartalet 2025 – Antagande                 

 Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i samrådsskedet.

Vi tar fram ett första planförslag, ett av de första stegen i planprocessens tidslinje