Detaljplan för Rajgräset 2

Detaljplanen syftar till att möjliggöra nya bostäder inom fastigheten Rajgräset 2 i Geneta.

Detaljplanens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en förtätning av stadsmiljön med nya bostäder i flerbostadshus och radhus. Målet är att uppnå en blandning av bostadstyper och öka trivseln i området.

Strukturplanen för Geneta pekar ut områdets förtätningspotential för bostäder och goda möjligheter att skapa en stadsgata längs Prästgårdsvägen med verksamheter i bottenplan vilket kan komplettera Geneta centrum strax väster om planområdet.

Preliminär tidplan

Samråd beräknas ske tidigast tredje kvartalet 2024

Granskning beräknas ske tidigast tredje kvartalet 2025

Antagande beräknas ske tidigast första kvartalet 2026     

 Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i samrådsskedet.

Vi tar fram ett första planförslag, ett av de första stegen i planprocessens tidslinje