Lokal värdighetsgaranti för biståndshandläggning

Bild på biståndshandläggare.

Delaktighet

Din omsorg ska vara anpassad till dina behov och din situation, därför är det viktigt att du är så delaktig som möjligt i framtagande av det beslut om bistånd du får. Av den orsaken garanterar vi att:

 • vi kan ordna med tolk om du inte förstår eller talar svenska eller är hörselskadad.
 • du, utifrån dina behov, får information om de insatser vi kan erbjuda, så att vi tillsammans kan hitta den bästa lösningen för dig.
 • vi tillsammans med dig går igenom innehållet i den ansökan om bistånd som gjorts för att vara säkra på att inga missförstånd uppstått.
 • du har möjlighet att byta till en annan biståndshandläggare om du upplever att du inte blivit lyssnad till.
 • vi tillsammans med dig har ett uppföljningssamtal minst en gång per år.

Bemötande

Vi vill att du alltid ska uppleva att du får ett gott bemötande från vår sida, samt du känner dig sedd och lyssnad till. Av den orsaken garanterar vi att:

 • vi bemöter vi dig med respekt och lugn och lyssnar till vad du har att säga.
 • vi aldrig pratar över huvudet på dig.
 • vi bemöter dina anhöriga med respekt och förståelse för deras situation.

Trygghet

Vi vill att du ska känna dig trygg med den omsorg du erbjuds och i mötet med oss. Av den orsa-ken garanterar vi att:

 • vi alltid bär namnskyltar och kan uppvisa tjänstelegitimation vid hembesök.
 • vi kommer till dig på överenskommen tid. Om vi ändå skulle bli försenade meddelar vi detta så snart som möjligt.
 • vi senast samma morgon meddelar om det blivit en ändring av tiden för ett hembesök eller om det kommer annan personal än planerat hem till dig.