Lokal värdighetsgaranti för hemtjänst

Bild på hemtjänsten Södertälje.

Delaktighet

Din omsorg ska vara anpassad till dina behov och din situation, därför är det viktigt att du är så delaktig som möjligt i planerandet av när och hur dina omsorgsinsatser ska utföras. Av den orsaken garanterar vi att:

 • du erbjuds en kontaktman inom en vecka efter påbörjade insatser. Du har när som helst möjlighet att byta kontaktman om du så önskar.
 • du och din kontaktman tillsammans upprättar en genomförandeplan i din hemmiljö för hur dina insatser ska utformas utifrån dina önskemål och behov. Genomförandeplanen följs upp och uppdateras minst en gång i halvåret.
 • dina beviljade insatser utförs på de tider och det sätt som vi kommit överens om i genomförandeplanen.

Bemötande

Vi vill att du alltid ska uppleva att du får ett gott bemötande från vår sida, samt du känner dig sedd och lyssnad till. Av den orsaken garanterar vi att:

 • vi bemöter dig med respekt och lugn och lyssnar till vad du har att säga.
 • vi inte pratar över huvudet på dig, eller för samtal med andra personer när vi utför omsorgsinsatser.
 • vi bemöter dina anhöriga med respekt och förståelse för deras situation.

Trygghet

Vi vill att du ska känna dig trygg med den omsorg du erbjuds och i mötet med oss. Av den orsaken garanterar vi att:

 • vi alltid bär namnskyltar och kan uppvisa tjänstelegitimation vid hembesök.
 • vi alltid ringer på dörren innan vi går in till dig. Vi berättar vad vi ska göra under besöket hos dig.
 • vi kommer till dig på överenskommen tid. Om vi ändå skulle bli försenade meddelar vi detta så snart som möjligt.
 • vi kommer hem till dig inom 30 minuter efter att vi besvarat ditt larm.
 • vid nyrekrytering av fast personal anställs endast personer med passande kompetens för uppdraget.