Lokal värdighetsgaranti för vård- och omsorgsboende

Bild på brukare och medarbetare på Mariekällgården 2.

Delaktighet

Din vård och omsorg ska vara anpassad till dina behov och din situation, därför är det viktigt att du är så delaktig som möjligt i planerandet av när och hur dina insatser ska utföras. Av den orsaken garanterar vi att:

 • du erbjuds en kontaktman inom en vecka efter inflyttning. Du har när som helst möjlighet att byta kontaktman om du så önskar.
 • du och din kontaktman tillsammans upprättar en genomförandeplan för hur vården och om-sorgen ska utformas utifrån dina önskemål och behov. Genomförandeplanen följs upp och uppdateras minst en gång i halvåret.

Bemötande

Vi vill att du alltid ska uppleva att du får ett gott bemötande från vår sida, samt du känner dig sedd och lyssnad till. Av den orsaken garanterar vi att:

 • vi bemöter vi dig med respekt och lugn och lyssnar till vad du har att säga.
 • vi inte pratar över huvudet på dig, eller för samtal med andra personer när vi utför omsorgsinsatser.
 • vi bemöter dina anhöriga med respekt och förståelse för deras situation.
 • du och dina anhöriga erbjuds ett välkomstsamtal inom en vecka efter du flyttat in hos oss.
 • vi ser till dina förmågor och bemöter dig utifrån ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt.

Trygghet

Vi vill att du ska känna dig trygg med den vård och omsorg du erbjuds och i mötet med oss. Av den orsaken garanterar vi att:

 • vi alltid bär namnskyltar.
 • vi alltid knackar på dörren innan vi går in till dig. Vi berättar vad vi ska göra under besöket hos dig.
 • vi förbereder dig inför vård- och omsorgsinsatser, så att du hela tiden vet vad som händer.
 • du har möjlighet att ha en personal vid din sida i livets slutskede.
 • du får en omvårdnadsansvarig sjuksköterska som har ett övergripande ansvar för dina behov av hälso- och sjukvård, samt tillsammans med en sjukgymnast och arbetsterapeut hjälper dig att förebygga ohälsa och följer upp hur du mår.
 • vid nyrekrytering av fast personal anställs endast personer med passande kompetens för uppdraget.