Del av Glasberga gård

Detaljplanen omfattar fastigheten Glasberga 1:18.

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för avstyckning av 8 bostadsfastigheter med redan uppförda parhus i två våningar. Detaljplanen innebär endast förändringar i fastighetsindelningen av befintlig parhusbebyggelse och leder inte till några fysiska förändringar av platsen. Detaljplanen syftar även till att säkerställa kulturhistoriska värden på fastigheten Glasberga 1:18, den före detta mejeribyggnaden. Huvudbyggnad på fastigheten Glasberga 1:18 får även inrymma högst 3 bostadslägenheter.