Södertuna arbetsområde, Håknäs 12:1 m.fl.

Upphävande av detaljplan på grund av Ostlänken

Detaljplaneområdet ligger vid Järna trafikplats och tillåter industri, handel och kontor.

Syftet med upphävandet av detaljplanen

För att möjliggöra Trafikverkets byggnation av järnvägen Ostlänken etapp 1 Gerstaberg-Långsjön har detaljplanen upphävts då järnvägen dras genom planområdet.