Detaljplan för del av Hall 4:3 och Hall 4:1

Planarbete pågår för att utreda förutsättningar för bostäder inom ett område som utgör riksintresse för kulturmiljövården.

Planområdet ligger i Hall, söder om stadsdelen Östertälje och om Nynäsvägen. I söder avgränsas planområdet av ett stort sammanhängande skogsområde medan i väst av strandområdet längs med Igelstaviken.

Detaljplanens syfte

Planen syftar till att möjliggöra nybyggnad av bostäder inom fastigheterna Hall 4:3 och Hall 4:1. Huvuddelen av marken som tas i anspråk för bebyggelse har tidigare nyttjats av anstalten. Numera sker all verksamhet inom anstaltens väggar.

Hela planområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljövården med anledning av den värdefulla fornlämningsmiljön och det kustanknutna odlingslandskapet med starka historiska kopplingar.

Preliminär tidplan

Samråd genomfördes under tiden 2015-10-15 och 2015-11-26.

Samrådsredogörelsen har godkänts av stadsbyggnadsnämnd 2017-02-21

Just nu är planarbetet vilande.

Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i granskningsskedet.

Vi reviderar förslaget, steget efter samråd i planprocessens tidslinje