Detaljplan för Nästäppan

Södertälje kommun planerar för att kunna erbjuda varierat boende i olika lägen.

Detaljplanen har under 2011 varit ute för samråd.  Planen har reviderats i sådan omfattning att ett nytt samråd har genomförts under 2015.

Detaljplanens syfte

Reglera byggandet inom området och därmed bland annat skapa möjligheter för permanentboende samt att säkerställa hållbara vatten och avloppssystem för området.

Preliminär tidplan

Samråd genomfördes under 2011.
Ett nytt samråd genomfördes under 2015.
Granskning beräknas ske första till andra kvartalet 2024.
Antagande beräknas ske tredje kvartalet 2024.

Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i granskningsskedet.

Vi reviderar förslaget, steget efter samråd i planprocessens tidslinje