Detaljplan för Nästäppan

Södertälje kommun planerar för att kunna erbjuda varierat boende i olika lägen.

Detaljplanen har under 2011 varit ute för samråd.  Planen har reviderats i sådan omfattning att ett nytt samråd har genomförts under 2015.

Detaljplanens syfte

Reglera byggandet inom området och därmed bland annat skapa möjligheter för permanentboende samt att säkerställa hållbara vatten och avloppssystem för området. I planområdet finns idag 29 avstyckade bebyggbara tomter, ca 10 bebos permanent. Planen redovisar ca 20 nya tomter.

Preliminär tidplan

Samråd genomfördes under 2011.
Ett nytt samråd genomfördes under 2015.
Granskning beräknas ske fjärde kvartalet 2022.
Antagande beräknas ske andra kvartalet 2023.

Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i granskningsskedet.

Vi reviderar förslaget, steget efter samråd i planprocessens tidslinje