Detaljplan för Hoxeltorp 1:5 m.fl.

Planområdet ligget i ett område med lantlig karaktär, omgivande odlingslandskap och småhusbebyggelse.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen planen är att möjliggöra uppförande av bostäder, i form av villor, kedjehus samt flerfamiljshus. Planen medger även en mindre etablering av handel/service närmast Viksbergsvägen.

Tidplan

Samråd genomfördes den 28 mars - 16 maj 2014

Granskning beräknas ske kvartal 2 2024

Antagande beräknas kvartal 2 2025

Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i granskningsskedet.

Vi reviderar förslaget, steget efter samråd i planprocessens tidslinje