Strukturplan för Östra Järna

Strukturplanens syfte

Syftet med strukturplanen är att visa var förtätning av bostäder kan ske, var nya verksamheter kan placeras, hur områden kan kopplas samman, var nya mötesplatser kan tillskapas och hur befintliga mötesplatser, stråk och ytor kan förbättras.

Förslagets huvuddrag

Inom strukturplaneområdet Östra Järna föreslås flera platser för förtätning av bostäder i redan befintliga bostadsområden. Befintliga parker och torg föreslås förbättras och en ny stor stadspark föreslås. Utvalda gång- och cykelstråk föreslås stärkas. 

All ny föreslagen bebyggelse har mindre än en kilometers avstånd till stationen och centrum vilket möjliggör hållbart resande, som är ett viktigt mål för byggande i kommunen. Ett nära avstånd till centrum och service förbättrar också förutsättningar för verksamheter och handel. Fler lokaler för verksamheter föreslås, framförallt i centrum och nära stationen. Även lokaler för kultur och annan fri verksamhet förslås.

Mötesplatser som parker och torg är idag bristfälliga. Dessa föreslås förbättras. En ny stor stadspark föreslås på Enefältet vilket ger ett lyft för hela Järna.

Värdefulla naturmiljöer föreslås skyddas. I Östra Järna finns värdefulla kulturmiljöer som föreslås skyddas och värnas. All jordbruksmark bevaras. Nya ytor för fritidsodling föreslås. Två lägen för nya förskolor föreslås och Eneskolan ges yta för eventuell framtida expansion.

Medborgardialog

Hösten 2019 genomfördes en medborgardialog. Under två tillfällen gavs Järnas invånare möjligheten att ge synpunkter på Järnas utveckling. Detta genom två dialogkvällar där den ena fokuserade på centrala Järna och den andra fokuserade på de yttre delarna av Järna. Under de två dialogtillfällena kom cirka 140 besökare. Under tiden fanns även möjlighet att svara på en webbenkät med samma frågor som ställdes under dialogtillfällena. En sammanställning av medborgardialogen finns att ta del av här på hemsidan. Läs mer i dokumentet "Strukturplan för Östra Järna".