Marlene Wåhlstedt

 Vi träffade Marlene över en fika och lät henne svara på följande frågor:

  • Vem är du?
  • Vad har du gjort tidigare?
  • Vad lockade med uppdraget?
  • Vad bygger en god samverkan?
  • Vad är viktigt för att skapa engagemang?

Marlene Wåhlstedt, processledare för samverkansprojektet med idéburna organisationer

Marlene Wåhlstedt, processledare för den lokala samverkansöverenskommelsen, arbetet med ideburnaorganisationer

Berätta, vem är du?

– Jag heter Marlene Wåhlstedt är 36 år och bor Kärrtorp. Det är den korta versionen, men vad mer?

Marlene skrattar och fortsätter, jag kan också presentera mig som moster, nybörjarfotograf och skadad löpare. Just nu är det Friskis och svettis-träning för mig, jag är helt enkelt en person som gillar att hålla igång.

Marlene som har arbetat som egenföretagare sedan 2015 har anlitats för att leda processen med att ta fram en lokal samverkansöverenskommelse mellan kommunen och alla idéburna organisationer som är verksamma i Södertälje. Marlene understryker det gemensamma i processen och kommer in på hur hon ser på uppdraget.

– Jag ser mig som en möjliggörare. Processer handlar mycket om det, om att skapa förutsättningar för bra möten, bidra till goda samtal och idéutveckling. När vi träffas frågar vi oss själva hur vi kan samverka på bästa sätt för att skapa ett hållbart Södertälje? Det kan ibland handla om småsteg, att vi bör utgå från det som redan finns och göra det ännu bättre.

Vad har du gjort tidigare?

– Innan jag började i egen regi arbetade jag med verksamhets- och organisationsutveckling inom idéburen- och offentlig sektor. Jag har haft olika roller, chef, projektledare, processledare och verksamhetsutvecklare är några.

När Marlene gick från den ena sektorn till den andra, märkte hon att det fanns kunskaper och erfarenheter i den ena sektorn som den andra kunde ha nytta av. Marlene menar att erfarenheter från olika sammanhang är berikande. Att arbeta som hon gör nu – som konsult med flera olika uppdrag – känns därför positivt.

En sammanfattning av tidigare arbeten och uppdrag:

Inom idéburen sektor: arbetade på PeaceQuest, som verkar inom freds- och konflikthantering. Marlene var utbildningssamordnare. Marlene har också arbetat inom elevrådsröresen, på Sveriges elevråd – SVEA. Hon var organisationens första förbundssekreterare och även kanslichef.

Offentlig sektor: samordnare för ungdomspolitiska frågor på Värmdö kommun, arbetet handlade om att följa upp och utveckla ungdomspolitiken lokalt, och att öka ungas inflytande och delaktighet i samhället.

Inom folkbildningsrörelsen: var anställd på ABF-förbundet som nationell verksamhetsutvecklare och utvecklade bland annat det interna hållbarhetsarbetet.

Processledare för The Good Talents, ett ledarskaps- och socialt entreprenörskapsprogram som handlar om att synliggöra och identifiera unga talanger och ledare.

Vad går uppdraget ut på och vad är det som lockar?

– Uppdraget handlar om att ta fram en samverkansöverenskommelse mellan kommunen och alla idéburna organisationer i Södertälje, vi ska tillsammans lägga fram ett förslag till politikerna.

Själva överenskommelsen kan beskrivas som ett gäng principer som identifieras som grund för samverkan. Det kan också handla om utvecklingsområden. En överenskommelse kan även landa i vilket typ av stöd kommunen ska kunna ge, t.ex. i form av lokaler. Exakt vad processen leder fram till vet inte Marlene, "det är något vi skapar tillsammans."

Marlene beskriver uppdraget som processledare både som spännande och givande, just eftersom det sker i ett gränssnitt mellan idéburen sektor och offentlig. Hon arbetar visserligen på uppdrag av kommunen, men kommunen är bara en part. Att den idéburna sektorn får ett faktiskt inflytande är viktigt för Marlene.

Vad du ser du som viktigt för att skapa engagemang?

Marlene pekar ut tre olika faktorer som måste samverka:

1) Information

För att skapa engagemang och nå framgång inom liknande projekt är transparens viktigt. Alla deltagare måste få information.

2)Förståelse

Förståelse är en förlängning av information. Vi måste vara öppna med drivkrafter och skäl till processen och varför den görs. Vad vill vi ha av varandra? Ser vi varandras värde?

2) Ägandeskap

Alla måste känna att de är med, på riktigt. Organisationer och representanter ska känna ägandeskap både innan, under och efter processen. Därför kommer vi tillsammans ta avstamp i diskussioner om nuläget, det blir en utgångspunkt. Men även vad som behövs för ett önskat läge, ett resonemang där vi utgår från de resurser och potential som finns men kanske inte syns. Vi utgår främst ifrån det som är positivt, bygger från möjligheter.

– Om det finns missnöje? Så här tänker jag: det är inte enbart ett problem, det kan faktiskt vara tvärtom. Missnöje och problem är viktiga delar för att kunna utvecklas. Det handlar om hur vi tar om hand om kritik som kommer in. Det finns även energi i missnöjde, energi som kan kanaliseras positivt.

Om engagemang

Vi pratar avslutningsvis om Marlenes erfarenhet av att ha varit engagerad i idéburna organisationer. Hon tänker att drivkrafter både handlar om att människor vill lära sig något, men också om att känna samhörighet. Ofta är det en kombination och det spelar ingen roll vad som driver, menar Marlene. Det viktiga är att det finns ett stöd för alla organisationer, och just sådant kommer att diskuteras inom processen.