2018-09-28

Handlingar KS den 28 september 2018

Ärenden

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information från Polisen

4. Finansiell riskrapport

5. Ändring av bolagsordning för Telge Brandalsund AB

6. Yttrande över revisionsrapporten "Granskning av exploateringsavtal"

7. Ansökan om statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden

8. Vattenplan för Södertälje kommun - tjänsteskrivelse 
forts handlingar

9. Yttrande över revisionsrapporten "Granskning av ärendeberedningsprocessen och beslutsunderlagens kvalitet"

10. Permutation av Stiftelsen Gustaf Gullmans minnesfond

11. Stadsdirektören informerar

12. Meddelanden
a) Kallelse till och protokoll fört vid extra sammanträde den 31 maj 2018 med styrelsen för AB Vårljus.
b) Protokoll från sammanträde den 19 juni 2018 med styrelsen för Vårljus.
c) Nyköping-Östgötalänken AB: information till ägarna i Nyköping-Östgötalänken AB.

13. Anmälan av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens ordförande nr 88-91, 91a, 92, 92a, 93-98/2018
Stadsdirektören nr 33/2018

14. Fördjupad och oberoende granskning av Telge Bostäders renovering i Fornbacken  

15. Bolagsstyrningsrapport för Telge 2017