Sammanträdeshandlingar

Här hittar du handlingar till kommunstyrelsens sammanträden. Handlingarna publiceras cirka två veckor före sammanträdet.

Handlingarna är ordnande per sammanträde med en förenklad ärendelista för respektive datum. När du klickar på länken till det ärende du söker, öppnas ett nytt fönster med handlingen i pdf-format.

Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan finns de under sidan Föredragningslistor och protokoll.

KS sammanträdeshandlingar 2015 expand_less expand_more
2015-12-15 expand_less expand_more

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Ärenden

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information från Polisen

4. Ekonomirapport

5. Aktuella uppgifter om flyktingmottagning

6. Finansiell riskrapport

7. Försäljning av bostäder
OBS! Ärendet omfattas av sekretess enligt 19 kap 3 första stycket offentlighets- och sekretesslagen

8. Justering av VA-taxans brukningsavgifter 2016

9. Justering av avfallstaxan för 2016

10. Parkeringsavgifter och parkeringstider 2016

11. Fördelning av den centrala potten för äldreomsorg

12. Södertälje kommuns sociala investeringsfond – Utvärdering efter det första året

13. Beslut om medel ur Södertälje kommuns sociala investeringsfond – ansökan familjecentraler

14. Detaljplan för Almnäs 5:2 mff (18Mb)

15. Exploateringsavtal för fastigheten Almnäs 5:2 i Södertälje

16. Detaljplan för del av Tveta-Valsta 4:1 m.fl. (del 1a) (18 Mb)

17. Detaljplan för del av Tveta-Valsta 4:1 (del 2a)

18. Strategisk plan för att ytterligare utveckla Södertälje som en knutpunkt för industri, handel och varuförsörjning i Stockholmsregionen

19. Yttrande över revisionsrapport "Granskning upphandlingar via Telge Inköp"

20. Redovisning av internkontroll 2015 och förslag till internkontrollplaner för 2016

21. Stävja fusk och bedrägeri

22. Svar på motion av Tommy Hansson (SD) med rubriken "Fira internationella mansdagen i Södertälje kommun!"

23. Stadsdirektören informerar

24. Anmälan av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens ordförande nr 38-41/2015
Stadsdirektören nr 83-86/2015

25. Motioner väckta vid kommunfullmäktiges sammanträden den
5 november 2015

a) Motion av Metin Ataseven (M) med rubriken "Revidering av översiktsplanen".

b) Motion av Mats Siljebrand (L) med rubriken "Södertälje nästa – Truckstop Telge".

c) Motion av Joakim Granberg (RP) med rubriken "Fler centrala parkeringsplatser för MC och moped".

d) Motion av Joakim Granberg (RP) med rubriken "P-automaterna kontantlösa från 1 oktober 2016".

e) Motion av Joakim Granberg (RP) med rubriken "Belysning i Badparkens hundrastgård".

2015-11-27 expand_less expand_more

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Ärenden

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information från Polisen

4. Ekonomirapport

5. Aktuella uppgifter om flyktingmottagning

6. Finansiell riskrapport

7. Yttrande över revisionsrapport "Granskning av samverkan mellan nämnder och koncernbolag"

8. Översyn av Södertälje kommuns ekonomiska stöd till föreningar med ridskola
Komplettering

9. Investering produktionsstartbeslut – Täljegymnasiets idrottshall tillgänglighetsanpassas
Komplettering

10. Ny avtalsperiod för Stockholm Business Alliance

11. Förslag till nya gatunamn enligt detaljplaneförslag för Almnäs 5:2 m fl i Södertälje

12. Yttrande avseende e-delegationens slutbetänkande "En förvaltning som håller ihop"

13. Vattenplan för Södertälje kommun

14. Partistödsreglementet – förtydliganden samt förfarande vid redovisning

15. Uppräkning av taxor för 2016 gällande tillsyn och tillståndsbeslut för Södertörns brandförsvarsförbund

16. Förnyat Sister City-avtal med Wuxi

17. Svar på motion av Mats Siljebrand (FP) med rubriken "Öka tillgången till internet för Södertäljes seniorer"

18. Svar på motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp med rubriken "Bättre städning inom ramen för beviljad hemtjänst"
Utbytessidor

19. Stadsdirektören informerar

20. Anmälan av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens ordförande nr 33-37/2015
Stadsdirektören nr 71-82/2015

21. Motioner väckta vid kommunfullmäktiges sammanträden den 28 september 2015

a) Motion av Metin Ataseven (M) med rubriken "Översyn av kommunens behandling av motioner".

b) Motion av Metin Ataseven (M) med rubriken "Ungdomens hus i Södertälje Stadshus".

c) Motion av Per Holmgren (M) med rubriken "Trafiksäkerhet och hastighetsbegränsningar"

d) Motion av Folkpartiets fullmäktigegrupp med rubriken "Slå vakt om Södertäljes kulturarv".

e) Motion av Mats Siljebrand (FP) med rubriken "Infartsskyltar med miljöinformation".

f) Motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp med rubriken "Roligaste sommarjobbet".

g) Motion av Johanna Lundgren Gestlöf (C) med rubriken "Smarta sopkorgar sparar pengar och miljö".

h) Motion av Tommy Blomqvist (SD) med rubriken "Skänk överblivna datorer till tredje världen".

i) Motion av Ingrid Hult (SD) med rubriken "Svenska normer ska gälla inom äldre- och sjukvård i Södertälje kommun".

j) Motion av Tommy Blomqvist och Tommy Hansson, båda (SD) med rubriken "Inför videotolk där behov av detta finns".

k) Motion av Tommy Blomqvist och Tommy Hansson, båda (SD) med rubriken "Återställande av fiskvandringsvägar i Södertälje kommun".

l) Motion av Tommy Blomqvist och Göran Lidman, båda (SD) med rubriken "Uppvaktande av svenska hjältar på Sveriges nationaldag".

m) Motion av Tommy Hansson (SD) med rubriken "Fira nationella mansdagen i Södertälje kommun".

 

2015-11-03 expand_less expand_more

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Ärenden

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information från Polisen

4. Ekonomirapport

5. Aktuella uppgifter om flyktingmottagning

6. Finansiell riskrapport

7. Delårsbokslut och prognos per den 31 augusti 2015 för kommunstyrelsen

8. Delårsrapport per den 31 augusti 2015 och helårsprognos
Utbytessida

9. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

10. Mål och budget 2016-2018
Hemställan

11. Särskild kapitalinsats till Kommuninvest

12. Investering produktionsstartbeslut – ombyggnad av Björkängskolan till Björkängs förskola
Komplettering

13. Yttrande över remissen teknisk justering länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025 för Stockholms län

14. Yttrande över remissen En ny regional planering – ökad samordning och bättre bostadsförsörjning
Komplettering

15. Näringslivsstrategi 2016-2022

16. Yttrande över betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

17. Komplettering av kommunstyrelsens delegationsordning

18. Reviderade ansöknings- och placeringsregler inom förskola och skolbarnomsorg

19. Svar på motion av Mats Siljebrand (FP) med rubriken "Spännande samarbete mellan skola och stadsarkiv"

20. Svar på motion av Mats Siljebrand (FP) med rubriken "Akrobatik och estetik i skön förening"

21. Svar på motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp med rubriken "Återinför Familjecentralerna i Södertälje"

22. Sammanträdestider för kommunstyrelsen 2016

23. Val till Demokratiberedningen efter Aydin Özkaya (S)

24. Stadsdirektören informerar

25. Meddelanden

a) AB Vårljus: Protokoll från sammanträde med styrelsen den 2 september 2015.

b) Regeringskansliet/Finansdepartementet: Inbjudan till möte om samarbete mellan kommuner och civilsamhället vid mottagande av nyanlända.

c) Revisorerna: Revisionsrapport nr 9/2014 "Granskning av styrningen av VA-verksamheten och fastställande av taxor.

d) Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen: dom den 9 september 2015 gällande överklagande av länsstyrelsens beslut i ärende gällande överklagande av kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för fastigheten Båtvarvet 4 och 5 m fl 6 inom Pershagen i Södertälje kommun. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena.

26. Anmälan av delegeringsbeslut

Kommunstyrelsens ordförande nr 27-32/2015
Stadsdirektören nr 64-70/2015

2015-09-25 expand_less expand_more

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Ärenden

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information från Polisen

4. Ekonomirapport

5. Aktuella uppgifter om flyktingmottagning

6. Finansiell riskrapport

7. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

8. Nya föreskrifter om avfallshantering

9. Framkomlighetsprogram för Storstockhol (4 Mb)
Komplettering
Komplettering

10. Funktionellt prioriterat vägnät
Komplettering
Komplettering

11. Näringslivsstrategi 2016-2022

12. Remiss från finansdepartementet - En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)

13. Remiss från arbetsmarknadsdepartementet - Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

14. Remiss från socialdepartementet - Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd
Komplettering

15. Delbetänkande från Sverigeförhandlingen: Ett författningsförslag om värdeåterföring (SOU 2015:60)

16. Remiss för handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor för Södertörns brandförsvarsförbund

17. Stadsdirektören informerar

18. Meddelanden

a) Mälardalsrådet: Protokoll från rådsmöte 2015 den 8 maj

19. Anmälan av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens ordförande nr 26/2015
Stadsdirektören nr 49, 57-63/2015

20. Utskott för regional utveckling och infrastruktur

 

2015-09-03 expand_less expand_more

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Ärenden

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information från Polisen

4. Aktuella uppgifter om flyktingmottagning

5. Finansiell riskrapport

6. Revisionsberättelse och årsredovisning 2014 för Samordningsförbundet i Södertälje (3 Mb)

7. Produktionsstart Cederströmska gården

8. Trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg – remiss från SL

9. Handlingsplan för Fornhöjde (6 Mb)

10. Förslag till vägnamn enligt detaljplan för Jumstaberg del 2 (del av fastigheten Jumsta 2:1) i Södertälje

11. Förslag till vägnamn enligt detaljplaneförslag för Hoxeltorp 1:5 i Södertälje

12. Medfinansiering till projektet Leader Sörmlandskusten

13. Övergripande risk- och sårbarhetsanalys 2015, Södertälje kommun

14. Nytt avtal för Origo, Länsövergripande resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld

15. Uppdrag om Södertäljes roll som unik plats för assyrier/syrianer/ kaldéer och armenier i Sverige

16. Svar på motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp med rubriken "Trygghetsbostäder"

17. Val till uppdrag i utskott mm efter Veronica Westergård

18. Stadsdirektören informerar

19. Meddelanden

a) Söderenergi: Hållbarhetsrapport 2014.

b) Södertörns brandförsvarsprotokoll: protokoll från sammanträde den 12 juni 2015, § 33 Budgetram 2016".

c) Stockholms läns landsting: protokoll från sammanträde den 16-17 juni 2015, § 113 Mål och budget för år 2016 m m.

d) Vårljus: Tertialrapport 1 inklusive årsprognos 2015 för AB Vårljus.

e) Äldreomsorgsnämndens protokoll den 16 juni 2015, § 82 Åtgärdsplan för en budget i balans.

f) Vårljus: protokoll 4/2015 fört vid sammanträde med styrelsen för AB Vårljus den 15 juni 2015.

g) Vårljus: protokoll 3/2015 fört vid konstituerande sammanträde med styrelsen för AB Vårljus den 12 maj 2015.

h) Vårljus: protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i AB Vårljus den 6 maj 2015.

20. Anmälan av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens ordförande nr 16-25/2015
Stadsdirektören nr 27-48, 50-56/2015

21. Motioner väckta vid kommunfullmäktiges sammanträden den 25 maj och 15 juni 2015

25 maj 2015

a) Motion av Folkpartiets fullmäktigegrupp med rubriken "Lansera en laga-mat-garanti inom hemtjänsten".

b) Motion av Mats Siljebrand (FP) med rubriken "Inför pantrör – i miljöns tjänst".

c) Motion av Joakim Granberg (RP) med rubriken "Fler lärare med högskolekompetens till förskolor i invandrartäta områden i Södertälje".

15 juni 2015

d) Motion av Folkpartiets fullmäktigegrupp med rubriken "Motverka våldsbejakande extremism"

e) Motion av Mats Siljebrand (FP) med rubriken "Sikta på båda utmärkelserna, årets stadskärna och årets husbilsvänligaste kommun 2015".

 

2015-06-11 expand_less expand_more

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Ärenden

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information från Polisen

4. Aktuella uppgifter om flyktingmottagning

5. Finansiell riskrapport

6. Delårsbokslut för kommunstyrelsen per den 30 april 2015

7. Delårsbokslut för Södertälje kommun per den 30 april 2015

8. Riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning

9. Revisionsberättelse och årsredovisning för år 2014 för Södertörns brandförsvarsförbund (4 Mb)

10. Revidering av taxor och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg
Komplettering

11. Uppräkning av taxor gällande sotning och brandskyddskontroll från Södertörns brandförsvarsförbund

12. Analys av förändrad organisation till affärsområden för Telge AB

13. Produktionsstart av tillbyggnad Wijbackens vård- och omsorgsboende (4 Mb)
Komplettering
Ytterligare komplettering

14. Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet – rekommendation från KSL

15. Riktlinjer för förskolors och skolors inne- och utemiljö i Södertälje kommun (4 Mb)
Komplettering

16. Slutredovisning av investeringsprojekt nya Brunnsängsskolan
Komplettering

17. Markanvisningspolicy för Södertälje kommun
Komplettering

18. Riktlinjer för exploateringsavtal i Södertälje kommun
Komplettering

19. Folkhälsoprogram för barn och unga 2015-2018 (5 Mb)
Komplettering
Komplettering

20. Miljöbokslut 2014
Komplettering

21. Reviderad modell av strukturtillägg – Gemensam gymnasieregion 2.0
Komplettering

22. Samverkan kring Sfi-bas-utbildningen för kortutbildade och analfabeter
Komplettering

23. Yttrande över arbetsmarknadsdepartementets remiss "Utredningen om Matchningsanställningar (A 2014D)"
Komplettering

24. Strukturplan för biblioteken
Komplettering
Ytterligare komplettering

25. Stadsdirektören informerar

26. Meddelanden

a) Vårljus: protokoll från sammanträde med styrelsen den 18 mars 2015.

27. Anmälan av delegeringsbeslut

Kommunstyrelsens ordförande nr 13-15/2015
Stadsdirektören nr 22-26/2015

28. Motioner väckta vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars 2015

a) Motion av Mats Siljebrand (FP) med rubriken "Starta ett sportotek i Södertälje – för att alla ska kunna idrotta".

b) Motion av Metin Hawsho (FP) med rubriken "Stoppa barnaga genom upplysning".

c) Motion av Lamia Milkon (KD) med rubriken "Verka för ett dokumentationscenter för folkmordet 1915".

d) Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp med rubriken "Fräscha upp kring Rösberga fritidsgård"

e) Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp med rubriken "Gymnasiet och vuxenutbildningen – låt två bli en".

f) Motion Tommy Blomqvist och Tommy Hansson, båda (SD), med rubriken "Införande av medborgarskapsprov för nyblivna svenska medborgare".

g) Motion av Tommy Blomqvist och Ingrid Hult, båda (SD), med rubriken "Ingen särbehandling vid anställning".

h) Motion av Tommy Blomqvist och Beata Kuniewicz, båda (SD), med rubriken "Femårsgräns för bekostad tolk".

i) Motion av Tommy Blomqvist och Göran Lidman, båda (SD), med rubriken "Behovsprövning för särskilt boende".

j) Motion av Tommy Blomqvist och Beata Kuniewicz, båda (SD), med rubriken "Förbättra insatserna mot våld i nära relationer och mot hedersrelaterat våld och förtryck".

k) Motion av Tommy Blomqvist och Beata Kuniewicz, båda (SD), med rubriken "Mobbning i skolan".

l) Motion av Joakim Granberg (RP) med rubriken "Bostadsmoduler – snabba hus".

m) Motion av Joakim Granberg (RP) med rubriken "Öppen WiFi i Centrum".

29. Överenskommelse om samverkan för trygg, säker och störningsfri region – rekommendation från KSL

30. Svar på motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp med rubriken ”Inför kravet 6 personer på 6 månader i hemtjänsten”

31. Svar på motion av Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp med rubriken ”Mångkulturellt bokslut”

2015-05-22 expand_less expand_more

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Ärenden

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information från Polisen

4. Ekonomirapport

5. Aktuella uppgifter om flyktingmottagning

6. Finansiell riskrapport

7. Remiss inför trafikförändringar i SL och trafiken 2015/2016 (T16)

8. Utökning av verksamhetsområdet för allmänt vatten och avlopp – Glasberga sjöstad etapp 2, södra delen

9. Befolkningsprognos 2015-2024

10. Rekommendation från KSL: Publicera datamängder som öppna data

11. Remiss: Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7)

12. Redovisning av uppdrag avseende behovet av boende anpassat för äldre

13. Meddelanden

a) Söderenergi: kallelse till årsstämma i Söderenergi AB den 21 maj 2015.

14. Anmälan av delegeringsbeslut

Kommunstyrelsens ordförande nr 8-12/2015
Stadsdirektören nr 17-21/2015

15. Motioner väckta vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars 2015

a) Motion av Mats Siljebrand (FP) med rubriken "Låt även Södertälje få installationen Attachéväska R W".

b) Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp med rubriken "Öka kontaktytorna mellan Södertäljebor och nyanlända"

c) Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp med rubriken "Mer pengar till biståndsändamål utan hög renhållningsavgift".

d) Motion av Veronica Westergård (KD) med rubriken "Avveckla sociala investeringsfonden och prioritera förebyggande arbete".

e) Motion av Veronica Westergård (KD) med rubriken "Vinnande måltider även i äldreomsorgen"

f) Motion av Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp med rubriken "Bilda en kulturarvsfond".

g) Motion av Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp med rubriken "Inför förbud mot e-cigaretter i grundskolorna"

h) Motion av Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp med rubriken "Ansök om kameraövervakning vid skolor och stökiga områden.

i) Motion av Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp med rubriken "Fler kvarterspoliser bör införas!"

j) Motion av Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp med rubriken "Fler parkeringsplatser för cyklar i anslutning till flerbostadshus".

 

2015-04-23 expand_less expand_more

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Ärenden

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information från Polisen

4. Tema: Information om Science Park i Sverige

5. Ekonomirapport

6. Aktuella uppgifter om flyktingmottagning

7. Finansiell riskrapport

8. Förslag till torgnamn enligt detaljplaneförslag för kvarteret Orion (Tälje 1:35 m fl)

9. Försäljning av del av Bränninge gård 1:1, del av Pershagen 1:4 och Pershagen 1:42 - återremiss

10. Samråd Norra Östersjöns vattendistrikt
Se även http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/norra-ostersjon/deltagande-och-dialog/samrad-infor-storre-beslut/samrad-forvaltningscykel-2009-2015/Pages/default.aspx

11. Instruktion för stadsdirektören

12. Förlängning av förordnande som chef för kultur- och fritidsförvaltningen

13. Svar på medborgarförslag med rubriken "Inför trådbunden internet- och telefonuppkoppling i skolor och förskolor i Södertälje kommun"

14. Information från stadsdirektören

15. Meddelanden
Protokoll fört den 17 februari 2015 med styrelsen för AB Vårljus.

16. Anmälan av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens ordförande nr 7/2015
Stadsdirektören nr 15-16/2015

 

2015-03-27 expand_less expand_more

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Ärenden

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information från Polisen

4. Ekonomirapport

5. Aktuella uppgifter om flyktingmottagning

6. Finansiell riskrapport

7. Bokslut 2014 för kommunstyrelsen

8. Årsredovisning 2014 för Södertälje kommun

9. Årsrapport 2014 för Telge (5 Mb)

10. Donationsbokslut för 2014

11. Utökning av rambeloppet för kommunens MTN-program

12. Bidrag från Destination Södertälje 2015

13. Detaljplan för Orion (Tälje 1:35) m fl

14. Genomförandeavtal om markförsäljning och exploatering av exploateringsområdet kvarteret Orion, del av bl.a. fastigheten Tälje 1:1

15. Försäljning av del av Bränninge gård 1:1, del av Pershagen 1:4 och Pershagen 1:42

16. Remiss Ostlänken – PM om kulturmiljö

17. Uppföljning av granskning av IT- och informationssäkerhet – svar på revisionsrapport

18. Uppföljning av granskningar av bisysslor resp. hanteringen av bisysslor – svar på revisionsrapport

19. Granskning av det övergripande arbetet med intern kontroll – svar på revisionsrapport

20. Krisplan 2015-2018

21. Svar på motion av Tage Gripenstam (C) med rubriken "Införande av lånecykelsystem"

22. Svar på motion av Tage Gripenstam (C) med rubriken "Strategiskt placerade cykelparkeringar"

23. Information från stadsdirektören

24. Meddelanden

a) Länsstyrelsens i Stockholm beslut den 24 februari 2015: Överklagande i fråga om detaljplan för båtvarvet 4 och 5 m fl i Pershagen, Södertälje kommun.
Länsstyrelsen avslår överklagandena.

b) Miljönämndens beslut den 19 februari 2015, § 33 om medlemskap i projektet "Mälaren – en sjö för miljoner".

25. Anmälan av delegeringsbeslut

Kommunstyrelsens ordförande nr 4 och 6/2015
Stadsdirektören nr 6-14/2015

26. Motioner väckta vid kommunfullmäktiges sammanträden den 2 februari 2015

a) Motion av Mats Siljebrand (FP) med rubriken "Lyft Torekällberget till högre höjder".

b) Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp med rubriken "Ge en nystart till föreningsdriven svenskundervisning"

c) Motion av Joakim Granberg (RP) med rubriken "Förläng sommarsäsongen för uteserveringarna".

2015-03-03 expand_less expand_more

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Ärenden

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information från Polisen

4. Ekonomirapport

5. Aktuella uppgifter om flyktingmottagning

6. Finansiell riskrapport

7. Revidering av finanspolicy och finansiella föreskrifter

8. Förslag till ny taxekonstruktion avseende avgifter för mat

9. Bildande av Södertälje Science Park AB

10. Projektansökan för utveckling av profilområden i Södertälje Science Park

11. Uppföljning – handlingsplan rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer

12. Instruktion för stadsdirektören

13. Information från stadsdirektören

14. Meddelanden

a) AB Vårljus: protokoll nr 7/2014 fört vid sammanträde med styrelsen för AB Vårljus den 3 december 2014.

15. Anmälan av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens ordförande nr 2, 3 och 5/2015
Stadsdirektören nr 123/2014 och 2-4/2015

16. Arbetsordning för demokratiberedningen

17. Svar på motion av Mats Siljebrand (FP) med rubriken "Rusta hundrastgårdarna" (3 Mb)

18. Svar på motion av Mats Siljebrand (FP) med rubriken "Uppvakta regeringen om utflyttning av statlig myndighet till Södertälje"

19. Svar på motion av Tage Gripenstam (C) med rubriken "Införande av lånecykelsystem"

20. Svar på motion av Tage Gripenstam (C) med rubriken "Strategiskt placerade cykelparkeringar"

 

2015-01-30 expand_less expand_more

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Ärenden

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information från Polisen

4. Ekonomirapport

5. Aktuella uppgifter om flyktingmottagning

6. Finansiell riskrapport

7. Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2015

8. Yttrande över Sjöfartsverkets ansökan om tillstånd för
Mälarprojektet (6 Mb)

9. Redovisning av uppdrag avseende behovet av boende anpassat
för äldre

Komplettering
Komplettering 2

10. Utgår

11. Arvodering av vissa gruppledare i kommunstyrelsen

12. Svar på motion av Mats Siljebrand (FP) med rubriken "Byn by bike eller se Södertälje från cykelsadeln"

13. Svar på motion av Mats Siljebrand (FP) med rubriken "Guldläge för ny Marenbro"

14. Svar på motion av Mats Siljebrand (FP) med rubriken "Främja flugan med fräcka 'Food Trucks'"

15. Svar på motion av Tage Gripenstam (C) med rubriken "Iordningställande av allmän mark/park till grön oas park mellan COOP och ICA Maxi"

16. Val av kommunstyrelsens utskott m fl val för mandatperioden
2015-2018

17. Val av ombud till bolagsstämmor för mandatperioden 2015-2018

18. Demokratiberedning

19. Ostlänken

20. Information från stadsdirektören

21. Meddelanden

a) Länsstyrelsens i Stockholm delbeslut om överklagande i fråga om detaljplan för Igelsta gård.
Länsstyrelsen beslutar att inte pröva överklagandena av fullmäktige beslut den 29 september 2014 förrän ärendet om överprövning av samma kommunala beslut är slutligt avgjort.

b) Kultur- och fritidsnämndens beslut 2 december 2014, § 106, om namn på idrottshallen i Västergård.

c) Stockholms läns landsting: Beslut den 16-17 december 2014, § 178 om mål och budget 2015 m m.

d) Utbildningsnämndens beslut den 9 december 2014, § 167, om riktlinjer för förskolors och skolors inne- och utemiljö i Södertälje kommun.

22. Anmälan av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens ordförande nr 49-54/2014 och 1/2015
Stadsdirektören nr 112, 115-122, 124-141/2014 och 1/2015

23. Motioner väckta vid kommunfullmäktiges sammanträden den 24 november respektive 15 december 2014

24 november 2014

a) Motion av Veronica Westergård (KD) med rubriken "Utred kommunens framtida ägande av idrottsanläggningar".

b) Motion av Veronica Westergård (KD) med rubriken "Tak över huvudet även för tiggarna"

c) Motion av Joakim Granberg (RP) med rubriken "Låt Södertäljes nöjesliv bli konkurrenskraftigt".

d) Motion av Joakim Granberg (RP) med rubriken "Logistik till och från arenaområdet (AXA, Fotbollsarenan)".

15 december 2014

e) Motion av Mats Siljebrand (FP) med rubriken "Gör del av Gågatan till en rökfri zon".

 

KS sammanträdeshandlingar 2014 expand_less expand_more
2014-12-12 expand_less expand_more

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Relaterade dokument

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information från Polisen

4. Ekonomirapport

5. Information om arbetet med försörjningsstöd

6. Aktuella uppgifter om flyktingmottagning

7. Finansiell riskrapport

8. Redovisning av internkontroll 2014 och förslag till internkontrollplaner 2015 (3 Mb)

9. Ansökan om justerat kommunbidrag m a a huvudavtal med Telge Nät om ledningsrätter

10. Översyn av bolagsordningar (2 Mb)

11. Södertälje kommuns avfallsplan 2015-2020 (2 Mb)
Bilagor till avfallsplanen

12. Avgiftsbefrielse för miljöbilar vid parkering upphör

13. Yttrande över remissen Tillåtlighetsprövning av Ostlänken - ny järnväg mellan Järna och Linköping

14. Ändringar i arvodesreglementet
Komplettering

15. Rapport om kontorssamarbetet/organisationen för kommundelsnämnderna

16. Samarbetsavtal 2015-2017 för kommunal energi- och klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun samt KSL
Komplettering

17. Uppföljning av trygghetsarbetet i Södertälje kommun

18. Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet – rekommendation från KSL

19. Förlängning av förordnande som chef för arbetslivskontoret

20. Svar på motioner av Mats Siljebrand (FP) dels med rubriken "Förbättra luftkvaliteten på Turingegatan", dels med rubriken "Förvarna om luftkvaliteten i city redan på E4/E20"

21. Information från stadsdirektören

22. Meddelanden
a) Kultur- och fritidsnämndens beslut den 30 oktober 2014 "Verksamhetsbidrag till Assyriska FF"
b) Kultur- och fritidsnämndens beslut den 30 oktober 2014 "Verksamhetsbidrag till Syrianska FC"

23. Anmälan av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens ordförande nr 47-48/2014

24. Justering av VA-taxans brukningsavgifter 2015

25. Fördelning av den centrala potten för äldreomsorg 2015

26. Övergripande överenskommelse om ensamkommande barn

2014-11-28 expand_less expand_more

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Mål och budget 2015-2017

2014-11-21 expand_less expand_more

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information från Polisen

4. Ekonomirapport

5. Information om arbetet med försörjningsstöd

6. Aktuella uppgifter om flyktingmottagning

7. Finansiell riskrapport

8. Ärende från koncernen
Ärendet omfattas av sekretess enlig 19 kap 1 § offentlighets- och sekretesslagen

9. Justering av VA-taxans brukningsavgifter 2015

10. Detaljplan för del av Grusåsen 1:1 m fl - Södertäljeporten (3 Mb)

11. Exploateringsavtal för del av Grusåsen 1:1 – Södertäljeporten
Komplettering

12. Förvärv av fastigheterna Uven 1, 2 och 3 (Ängsgatan 34, 32 och 30, Bårstaområdet) för byggande av en dagvattenanläggning (3 Mb)
Komplettering

13. Detaljplan Ekgården 1:1 inom exploateringsområdet Ekgården Norra (2 Mb)
Komplettering

14. Exploateringsavtal om markförsäljning och exploatering av del av fastigheten Ekgården 1:1 inom exploateringsområdet Ekgården Norra
Komplettering

15. Planläggning av Nabben och Stadan, del av fastigheten Tvetaberg 5:1, samt friköp av arrendetomter i Stadan
Komplettering
Synpunkter från boende inom Nabben och Stadan finns tillgängliga på stadskansliet

16. Detaljplan för Tvetaberg 13:1 m fl (Ålöström)

17. Detaljplan för Lerhaga 1:4 m fl (3 Mb)

18. Översyn av kommunens tomtkö och förmedling av småhustomter

19. Barnbokslut 2013

20. Samverkansavtal avseende gymnasieutbildning mellan kommunerna i Stockholms län m m
Komplettering
Bilaga x, y och z återfinns på http://www.ksl.se/svenska/vara-uppdrag/utbildning-och-gymnasiesamverkan/gemensam-gymnasieregion/forslag-till-nytt-samverkansavtal/oversyn-av-samverkansavtalet.html

21. Svar på motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp med rubriken "Stärkt trygghet för unga med nätvandrare i Södertälje "

22. Information från stadsdirektören

23. Meddelanden

a) AB Vårljus: protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för AB Vårljus den 14 oktober 2014

b) Förvaltningsrättens i Stockholm dom den 23 oktober i mål rörande överklagade beslut i kommunfullmäktige, omsorgsnämnden, äldreomsorgsnämnden och kommunstyrelsen om ny modell avseende utförande av hemtjänst i kommunen.

24. Anmälan av delegeringsbeslut

Kommunstyrelsens ordförande nr 43-46/2014
Stadsdirektören nr 94-111, 113-114/2014

25. Sammanträdesplan för kommunstyrelsen 2015

2014-10-31 expand_less expand_more

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information från Polisen

4. Ekonomirapport

5. Information om arbetet med försörjningsstöd

6. Aktuella uppgifter om flyktingmottagning

7. Finansiell riskrapport

8. Delårsbokslut för kommunstyrelsen per den 31 augusti 2014

9. Delårsbokslut för Södertälje kommun per den 31 augusti 2014

10. Fastställande av skattesats för 2015

11. Förändring av Södertälje kommuns styrprinciper inför kommande mandatperiod 2015-2018

12. Förvärv av Rinken 8 och 9 – Fotbollsarenan och Hockeyarenan
Bilaga 1-4 till PM Rinken 8 (5 Mb)
Bilaga 5-12 (7 Mb)
Bilaga 1-13 till PM Rinken 9 (7 Mb)

13. Ridsportens förutsättningar inom Södertälje kommun

14. Yttrande över Revisionsberättelse och Årsredovisning 2013 för Samordningsförbundet i Södertälje (3 Mb)

15. Översyn av bolagskoncernen

16. Förslag till komplettering med nytt gatunamn inom fastigheten Utsättaren 1 i Björkmossen i Södertälje

17. Nya regler för bidrag till studieförbunden (2 Mb)

18. Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 – yttrande över remiss

19. Översyn av Mälardalsrådets utskott – yttrande över remiss (2 Mb)

20. IT-forums framtida utveckling – yttrande över remiss

21. Yttrande över betänkandet Våld i nära relationer – en folkhälsofråga (SOU 2014:49) – yttrande över remiss

22. Information från stadsdirektören

23. Meddelanden
a) AB Vårljus: protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för AB Vårljus den 13 juni och 27 augusti 2014
b) Södertörns Brandförsvarsförbund: Skrivelse om förbundets medverkan i Västmanland.

24. Anmälan av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens ordförande nr 34-42/2014
Stadsdirektören nr 75a, 84-93/2014

2014-09-05 expand_less expand_more

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information från Polisen

4. Information om arbetet med försörjningsstöd

5. Aktuella uppgifter om flyktingmottagning

6. Finansiell riskrapport

7. Förändring av direktupphandlingspolicy

8. Detaljplan för kvarteret Venus (fd Gästgivaren) och Gamla Rådhuset (Tälje 1:33)

9. Detaljplan Igelsta gård (5 Mb)

10. Exploateringsavtal om markförsäljning och exploatering av exploateringsområdet Igelsta Gård, del av fastigheten Östertälje 1:15

11. Detaljplan för ny skola i Enhörna – del av Ekeby 4:1(3 Mb)

12. Yttrande till Sjöfartsverkets ansökan om tillstånd för "Mälarprojektet" (2 Mb)

13. Namnsättning av park till Zacharias Anthelius minne

14. Namnsättning av park till Hasse Tellemars minne

15. Utökning av verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp

16. Information från stadsdirektören

17. Meddelanden

a) AB Vårljus: protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna den 7 maj 2014

b) Stockholmsregionens Försäkring AB: protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägarna den 20 mars 2014

c) AB Vårljus: protokoll fört vid konstituerande sammanträde med styrelsen för AB Vårljus den 7 maj 2014.

d) AB Vårsljus: Tertialrapport 1 och årsprognos för år 2014 för Vårljus (koncernen).

e) Länsstyrelsen i Stockholms län: Information med rapport från inspektion hos överförmyndarnämnden i Södertälje den 20 mars 2014

18. Anmälan av delegeringsbeslut

Kommunstyrelsens ordförande nr 22-33/2014
Stadsdirektören nr 1a, 57-76, 76a, 77- 83/2014

19. Motioner väckta vid kommunfullmäktiges sammanträden den 28 april och 16 juni 2014

28 april 2014

a) Motion av Mats Siljebrand (FP) med rubriken "Hotspot Snäckvicken".

b) Motion av Mats Siljebrand (FP) med rubriken "Byn by bike eller se Södertälje från cykelsadeln".

c) Motion av Mats Siljebrand (FP) med rubriken "Öka tillgången till internet för Södertäljes seniorer".

d) Motion av Mats Siljebrand (FP) med rubriken "Spännande samarbete mellan skola och stadsarkiv".

e) Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp med rubriken "Återinför Familjecentralerna i Södertälje".

f) Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp med rubriken "Inför barnbokbussar i Södertälje för ökad läsning"

16 juni 2014

g) Motion av Mats Siljebrand (FP) med rubriken "Nygatan i ny gestaltning".

h) Motion av Per Anders Fritshammar (C) med rubriken "Bygg gång- och cykelbro över Moraån i Järna mellan Picknickudden och 'Engelska Parken'".

i) Motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp med rubriken "Bättre städning inom ramen för beviljad hemtjänst".

j) Motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp med rubriken "Arbeta för att Trafikverket tar över ansvaret för färjan mellan Mörkö och Oaxen".

k) Motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp med rubriken "Södertälje kommun bör ta över ansvaret för Natura 2000/natur/kulturreservatet på Oaxen".

l) Motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp med rubriken "Södertälje kommun behöver en tillnyktringsenhet".

m) Motion av Veronica Westergård (KD) med rubriken "Öka barns och ungas inflytande i Södertäljes beslutsprocesser".

2014-06-13 expand_less expand_more

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information från Polisen

4. Information om arbetet med försörjningsstöd

5. Aktuella uppgifter om flyktingmottagning

6. Finansiell riskrapport

7. Delårsbokslut för kommunstyrelsen per den 30 april 2014

8. Delårsbokslut för Södertälje kommun per den 30 april 2014 (3 Mb)

9. Revisionsberättelse och årsredovisning för år 2013, Södertörns brandförsvarsförbund
Se ävenhttp://www.sbff.se/upload/Dokument/%c3%85rsredovisningar/%c3%85rsredovisning%202013.pdf

10. Nyemission i Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF)

11. Lina grundskola – återställande efter brand

12. Samordnad yttre skötsel

13. Uppdrag om framtagande av VA-plan

14. Detaljplan för del av Grusåsen 1:1 m fl - Södertäljeporten (3 Mb)

15. Exploateringsavtal för del av fastigheten Grusåsen 1:1 - Södertäljeporten (6 Mb)

16. Uppdatering av exploateringsavtal inom Ekgården Södra, del av fastigheten Ekgården 1:1

17. Exploateringsavtal om markförsäljning och exploatering av del av fastigheten Tälje 1:1, inom kvarteret Venus
Övriga handlingar, se www.sodertalje.se KS 25/4, Ä 19

18. Fördjupad översiktsplan för Järna tätort med omgivning
Övriga handlingar, se www.sodertalje.se KS 3/4, Ärende 16

19. Detaljplan för Båtvarvet 4 och 5 m fl (7 Mb)

20. Exploateringsavtal Båtvarvet Pershagen (3 Mb)

21. Utökad planläggning i Almnäs

22. Utredning om behovet av boende anpassat för äldre
Handlingar, se www.sodertalje.se KS 22/5, Ä10

23. Riktlinjer för flaggning i Södertälje kommun – revidering av flaggpolicyn Handlingar från KS 22/5, Ä 12, åberopas

24. Förslag till inriktning för arbetsmarknadsåtgärder 2014-2018

25. Yttrande över betänkandet Förändrad assistansersätt-ning – en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)
Utredningen finns påhttp://www.sou.gov.se/content/1/c6/23/46/22/aec0df99.pdf

26. Miljöbokslut (2 Mb)

27. Uppdrag om uppmärksammande av minnet av 100 år sedan Seyfo

28. Översyn av arvodesreglementet

29. Rekommendation från SKL om bestämmelser rörande omställningsstöd och pension för förtroendevalda

30. Svar på motion av Tage Gripenstam (C) med rubriken "Bra vinterväghållning för cyklister"

31. Svar på motion av Mats Siljebrand (FP), Tage Gripenstam (C) och Veronica Westergård (KD) med rubriken "Sätt stil på ströget!"

32. Svar på medborgarfråga av Thorwald Arvidsson med rubriken "Vad gör kommunen för att förbättra Södertäljes varumärke?"

33. Information från stadsdirektören

34. Meddelanden

KHR:s och KPR:s gemensamma skrivelse den 8 april om toaletter i Stadsparken

35. Anmälan av delegeringsbeslut

Kommunstyrelsens ordförande 20-21/2014
Stadsdirektören nr 50-56/2014

36. Motioner väckta vid kommunfullmäktiges sammanträde 3 mars 2014

a) Motion av Mats Siljebrand (FP) med rubriken "Främja barnens frisknärvaro i förskolan".

b) Motion av Mats Siljebrand (FP) med rubriken "Bygg ut motorvägsbelysningen till Järna och Nykvarn".

c) Motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp med rubriken "Inför kravet på 6 personer på 6 månader i hemtjänsten".

d) Motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp med rubriken "Inrätta en enhet för kvalitetsuppföljning".

e) Motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp med rubriken "Trygghetsbostäder".

2014-05-22 expand_less expand_more

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

 

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information från Polisen

4. Ekonomirapport

5. Information om arbetet med försörjningsstöd

6. Aktuella uppgifter om flyktingmottagning

7. Finansiell riskrapport

8. Uppdrag och utredning av ridsportens förutsättningar

9. Södertälje kommuns sociala investeringsfond – utvärdering efter det första året

10. Utredning om behovet av boende anpassat för äldre
Övriga handlingar

11. Informationssäkerhetspolicy

12. Riktlinjer för flaggning i Södertälje kommun - revidering av flaggpolicyn

13. Fastställande av befolkningsprognosen 2014-2023

14. Information från stadsdirektören

15. Meddelanden

a) Kommunala handikapprådet: skrivelse om handikappentrén i Södertälje stadshus.

b) Kommunala handikapprådet: skrivelse om möjligheterna till arbete för personer med funktionsnedsättning.

c) AB Vårljus: kalle och handlingar till årsstämman den 7 maj 2014.

d) Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen: kungörelse vattenverksamhet i samband med ombyggnad av Södertälje kanal och sluss m m.

16. Anmälan av delegeringsbeslut

Kommunstyrelsens ordförande 17-19/2014
Stadsdirektören nr 30a, 37-49/2014

2014-04-25 expand_less expand_more

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

 

Ärenden:

1. Protokollets justering

2.Fastställande av dagordning

3. Information från Polisen

4. Ekonomirapport (2 Mb)

5. Information om arbetet med försörjningsstöd

6. Aktuella uppgifter om flyktingmottagning

7. Finansiell riskrapport

8. Finanspolicy och reviderade finansiella föreskrifter

9. Ärende från koncernen
Ärendet omfattas av sekretess enligt 19 kap 1 § offentlighets- och sekretesslagen

10. Yttrande över Trafikförvaltningens remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015

11. Exploateringsavtal om markförsäljning och exploatering Igelsta Gård, del av fastigheten Östertälje 1:15 - Ärendet utgår

12. Boende för äldre – analys och kartläggning
Handlingar från KS 3/4, Ä 21, åberopas

13. Ändring i reglementena för miljönämnden och utbildningsnämnden på grund av Naturskolans organisatoriska placering

14. Yttrande över betänkandet Framtidens valfrihetssystem – inom socialtjänsten (SOU 2014:2)
Komplettering

15. Information från stadsdirektören

16. Meddelanden

AB Vårljus: protokoll nr 2/2014 med styrelsen för AB Vårljus.

17. Anmälan av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens ordförande 14-16/2014
Stadsdirektören nr 31-36/2014

18. Detaljplan för kvarteret Venus (f d Gästgivaren) och Gamla Rådhuset (del av Tälje 1:33)

19. Exploateringsavtal om markförsäljning och exploatering av del av fastigheten Tälje 1:1 inom kvarteret Venus
Komplettering

2014-04-03 expand_less expand_more

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

 

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information från Polisen

4. Ekonomirapport

5. Information om arbetet med försörjningsstöd

6. Aktuella uppgifter om flyktingmottagning

7. Finansiell riskrapport

8. Bokslut per den 31 december 2013 för kommunstyrelsen

9. Årsredovisning 2013 för Södertälje kommun (2 Mb)

10. Donationsfonder förvaltade av Södertälje kommun - bokslut 2013

11. Årsrapport 2013 från Telge (7 Mb)

12. Investering Mariekäll etapp 1 – tillfällig lösning för årskurs 7-9 Oxbacksskolan

13. Godkännande för att starta investering i inventarier Igelsta grundskola

14. Investering idrottshall Västergård
Komplettering

15. Rapport av orsaker till kostnadsökningen inom omsorgsnämndens verksamheter samt redovisning av åtgärder som ska vidtas

16. Fördjupad övrsiktsplan för Järna tätort med omgivning (5 Mb)

17. Exploateringsavtal om markförsäljning och exploatering av delar av fastigheten Ritorp 1:1 inom Björkmossens exploateringsområde

18. Yttrande över Justitiedepartementets remiss "När vi bryr oss – förslag om samverkan och utbildning för att effektivare förebygga våldsbejakande extremism"

19. Yttrande över revisionsrapport nr 5/2013 - Granskning av Södertälje kommuns finanshantering och finanspolicy (2Mb)

20. Yttrande över revisionsrapport nr 7/2013 - Granskning av Södertälje kommuns utbetalningsrutiner 2013

21. Boende för äldre – analys och kartläggning

22. Bidrag från Destination Södertälje 2014

23. Biblioteksplan

24. Framtiden för Tom Tits Experiment

25. Ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning

26. Förlängning av förordnande för personaldirektören

27. Svar på motion av Mats Siljebrand (FP) med rubriken "Däcka över motorväg E4/E20"

28. Svar på motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp med rubriken "Dränera fotbolls/grusplanen på Lina Grundskola"

29. Information från stadsdirektören

30. Meddelanden

a) Justitiedepartementet: Regeringens skrivelse "En politik för en levande demokrati"

b) AB Vårljus: Information om förslag om ny valberedning för AB Vårljus.

c) AB Vårljus: Förhandsbesked om AB Vårljus årsstämma.

d) Handikappföreningarnas samarbetsorgan: skrivelse till Telge Fastigheter om bassängmöjligheterna i Allaktivitetshuset i Saltskog.

e) AB Vårljus: Rättsutlåtande om AB Vårljus uppfyller kontrollkriteriet i 2 kap 10 a § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU).

f) Hållbarhetsutskottet: protokoll från sammanträde den 11 februari 2014.

g) Representationsgruppen: utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde den 18 februari 2014, § 7 med förslag att kommunstyrelsen ska ge stadsdirektören i uppdrag att utse en arbetsgrupp som skall arbeta med den fysiska miljön i stadshuset.

h) Stadsbyggnadsnämndens beslut den 25 februari 2014, § 35 om mark- och miljödomstolens dom den 6 februari 2014 i mål nr P 2357-13, Detaljplan för Igelsta Strand inom Östertälje, nu fråga om prövningstillstånd.

i) AB Vårljus: Protokoll nr 1/2014 fört vid sammanträde den 12 februari 2014.

j) KSL: Gemensam gymnasieregion - fortsatt process

31. Anmälan av delegeringsbeslut

Kommunstyrelsens ordförande nr 8-13/2014
Stadsdirektören nr 21-30/2014

32. Motioner väckta vid kommunfullmäktiges sammanträden den 25 november och 16 december 2013 samt den 3 februari 2014

25 november 2013

a) Motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp med rubriken "Säkra skolvägar i Södertälje kommun".

b) Motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp med rubriken "Utökad åldersgräns för aktivitetsbidrag".

c) Motion av Centerpartiets fullmäktigegrup med rubriken "Få fart på Almnäs exploatering – HUB Södertälje".

d) Motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp med rubriken "Sortering/återvinning av sopor på stan".

e) Motion av Tage Gripenstam (C) med rubriken "Konstgräsplan och utomhusgym i Hölö-Mörkö".

16 december 2013

f) Motion av Mats Siljebrand (FP) med rubriken "Kasta nytt ljus över gångtunneln".

g) Motion av Mats Siljebrand (FP) med rubriken "Utlys en arkitekttävling för nya Multihallen".

h) Motion av Mats Siljebrand (FP) med rubriken "Revidera Södertälje skolmodell".

i) Motion av Mats Siljebrand (FP) med rubriken "Främja flugan med fräcka food trucks".

j) Motion av Ninos Maraha (FP) med rubriken "Låt Södertälje bli en fristad för förföljda författare".

3 februari 2014

k) Motion av Mats Siljebrand (FP) med rubriken "Uppvakta regeringen om utflyttning av statlig myndighet till Södertälje".

l) Motion av Mats Siljebrand med rubriken "Förvarna om luftkvaliteten i City redan på E4/E20".

m) Motion av Tage Gripenstam (C) med rubriken "Iordningställ allmän mark/park till grön parkoas mellan Coop och ICA Maxi.

n) Motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp med rubriken "Giftfri kommun".
Kommunstyrelsens ordförande kommer att besvara motionen utan remittering.

2014-02-28 expand_less expand_more

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information från Polisen

4. Ekonomirapport

5. Information om arbetet med försörjningsstöd och LSS

6. Aktuella uppgifter om flyktingmottagning

7. Finansiell riskrapport

8. Utökad borgen för SYVAB

9. Ändring i aktieägaravtalet för Stockholmsregionens Försäkring AB

10. Ny modell för schablonintäkter för flyktingar
Komplettering

11. Investering uppgradering kök och matsal 2014 – Björkens förskola
Se även länk:http://www.sodertalje.se/upload/barn_utbildning/skolm%c3%a5ltiden/Kostenheten_SKOLAN_A5-folder-CMYK-L%c3%85GUPPL%c3%96ST.pdf
Komplettering

12. Yttrande över Trafikverkets åtgärdsvalsstudie "Tvärförbindelse Södertörn"
Se även länk http://www.trafikverket.se/Privat/I-ditt-lan/Stockholm/Atgardsvalsstudier-i-Stockholms-lan/Atgardsvalsstudie-Tvarforbindelse-Sodertorn/
Kompletteringar

13. Remiss av förslag till beslut om utvidgat strandskydd för Södertälje kommun – kompletterande yttrande

14. Strategi för stadsutveckling (2 Mb)
Komplettering

15. Detaljplan för Persikan 1 m fl (Södertälje sjukhus) (5 Mb)
Komplettering

16. Utredning om behovet av boende anpassat för äldre
Se handlingar från KS 31/1 2014, Ä 16

17. Avsiktsförklaring om en trygg, säker och störningsfri region – antagande av KSL:s rekommendation

18. Biblioteksplan för Södertälje kommun

19. Information från stadsdirektören

20. Meddelanden

a) Länsstyrelsen: Länsrapporten – redovisningsåret 2013, rapport om det regionala och lokala arbetet med alkohol- och tobakstillsyn m m inklusive webbaserad undersökning

b) AB Vårljus: protokoll fört vid sammanträde med styrelsen den 4 december 2013.

c) Arvodesnämndens beslut den 20 januari 2014, § 6, om tolkning av arvodesreglementets bestämmelse att vissa partivis sammankomster kan räknas som förrättningar

21. Anmälan av delegeringsbeslut

Kommunstyrelsens ordförande nr 5-7/2014
Stadsdirektören nr 6-20/2014

2014-01-31 expand_less expand_more

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

 

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information från Polisen

4. Information om arbetet med försörjningsstöd och LSS

5. Aktuella uppgifter om flyktingmottagning

6. Finansiell riskrapport

7. Preliminärt bokslut för 2013 – muntlig information

8. Ny modell för schablonintäkter för flyktingar

9. Förlängd borgen för EU-projektet BERAS-implementation

10. Gemensam gymnasieregion – fortsatt process

11. Hantering av anslag för lokalanpassningsåtgärder

12. Stadsnät till Mölnboskolan

13. Idrottshall Pershagen

14. Fastställande av Södertörns brandförsvarsförbunds taxa för sotning och brandskyddskontroll

15. Fastställande av punkt 9 i taxa för Södertörns brandförsvarsförbunds material, tjänster och service som ej kan hänföras till räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor

16. Utredning om behovet av boende anpassat för äldre

17. Utförande av hemtjänst i Södertälje kommun – förslag till ny modell
Komplettering

18. Revidering av reglemente för arbetslivsnämnden

19. Yttrande över E-delegationens betänkande "Organisering av framtidens e-förvaltning"

20. Information från stadsdirektören

21. Meddelanden

a) Äldreomsorgsnämndens beslut den 3 december 2013 om lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen.

b) Regeringen, Arbetsmarknadsdepartementet: regeringsbeslut om ändring av modellen för stimulansbidrag.

c) Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting: Slutrapport remissynpunkter på SL:s trafikförändringar 2013/2014.

d) Skolverket: beslutsmeddelande om statsbidrag för karriärtjänster 1 juli – 31 december 2013.

e) Boverket: beslut om fördelning av prestationsbaserat stimulansbidrag.

f) Sveriges Kommuner och Landsting, avdelningen för vård och omsorg: styrelsens beslut nr 19 "Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om fartsatta insatser för att främja en mer jämlik hälso- och sjukvård 2014".

g) Sveriges Kommuner och Landsting, avdelningen för vård och omsorg: styrelsens beslut nr 18 "Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om att stärka barnets rättigheter i Sverige".

h) Sveriges Kommuner och Landsting, avdelningen för vård och omsorg: styrelsens beslut nr 17: "Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014".

i) Sveriges Kommuner och Landsting, avdelningen för vård och omsorg: styrelsens beslut nr 16 "Överenskommelse mellan SKL och staten om stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2014"

j) Sveriges Kommuner och Landsting, avdelningen för vård och omsorg: styrelsens beslut nr 15 "Överenskommelse för 2014 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten.

k) Sveriges Kommuner och Landsting, avdelningen för vård och omsorg: styrelsens beslut nr 14 "Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om fördjupade medicinska utredningar 2014-2015.

l) Sveriges Kommuner och Landsting, avdelningen för vård och omsorg: styrelsens beslut nr 9 "Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om förbättrad patientsäkerhet 2014.

m) Syvab: Kopia av brev till Stockholm Vatten VA AB, med bekräftelse på uppsägning av avtal mellan SYVAB OCH Stockholms kommun.

22. Anmälan av delegeringsbeslut

Kommunstyrelsens ordförande nr 41-49/2013, 1-4/2014
Stadsdirektören nr 69-93/2013, 1-5/2014

23. Motioner väckta vid kommunfullmäktiges sammanträden den 30 september och 28 oktober 2013

30 september 2013

a) Motion av Mats Siljebrand (FP) med rubriken "Fördel Södertälje – marknadsför vårt unika läge för företagsetableringar".

b) Motion av Mats Siljebrand (FP) med rubriken "Revidera reglerna för kommunens Sociala investeringsfond".

c) Motion av Mats Siljebrand (FP) med rubriken "Rusta hundrastgårdarna".

d) Motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp med rubriken "Landsbygdsvision 2025".

e) Motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp med rubriken "Näringslivs- och landsbygdsutveckling för en hållbar kommun för både stad, tätort och landsbygd".

f) Motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp med rubriken "Bredband på landsbygden i Södertälje kommun".

g) Motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp med rubriken "Dränera fotbolls-/grusplanen på Lina grundskola".

h) Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp med rubriken "Utveckla tjänstegarantierna i Södertälje kommun".

i) Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp med rubriken "Stärkt trygghet för unga med nätvandrare i Södertälje".

j) Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp med rubriken "Inrätta ett vård- och omsorgscollage i Södertälje.

k) Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp med rubriken "Erbjud föräldrastödskurser till alla i Södertälje":

l) Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp med rubriken "Mer idrott i skolan för goda resultat på flera plan".

m) Motion av Tommy Hansson (SD) med rubriken "Flagga alltid svenskt utanför Stadshuset".

n) Motion av Tommy Hansson (SD) med rubriken "Uppkalla gata eller offentlig plats till Zacharias Anthelius minne".

28 oktober 2013

o) Motion av Mats Siljebrand (FP) med rubriken "Förvandlingsnummer värt en egen mässa".

p) Motion av Mats Siljebrand (FP) med rubriken "Akrobatik och estetik i skön förening".

q) Motion av Mats Siljebrand (FP) med rubriken "Guldläge för ny Marenbro".

KS sammanträdeshandlingar 2013 expand_less expand_more
2013-12-13 expand_less expand_more

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

 

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information från Polisen

4. Ekonomirapport

5. Information om arbetet med försörjningsstöd och LSS

6. Aktuella uppgifter om flyktingmottagning

7. Information från utbildningsdirektören

8. Finansiell riskrapport

9. Verksamhetsplan 2014 för kommunstyrelsen

10. Fördelning av centrala potten för äldreomsorg 2014

11. Kompensation gällande kostnader för deponier 2013

12. Investering – idrottshall Pershagen

13. Investering Igelsta grundskola ombyggnad
Komplettering

14. Hantering av anslag för lokalanpassningsåtgärder
Komplettering

15. Justering av VA-taxan 2014

16. Samverkan inom stödfunktioner – kommunal förvaltning och Telge

17. Ägarförändring Telge Tillväxt

18. Redovisning av internkontrollen 2013 och internkontrollplan för 2014 (4 Mb)

19. Yttrande över SLL/TMR:s remiss "RUFS 2010 – Aktualitet och användbarhet"
Remisshandling finns att läsa på http://www.tmr.sll.se/rufs2010/uppfoljning/Aktualitetsbedomning-2013/

20. Yttrande över Miljödepartementets remiss rörande Naturvårdsverkets och Boverkets redovisning av regeringsuppdraget att göra en utvärdering och översyn av utfall och tillämpning av de nya strandskyddsreglerna

21. Ny miljöbilsdefinition för avgiftsfri parkering 2014

22. Ändringar i dels föreskriften för gångbanerenhållning, dels de lokala ordningsföreskrifterna för torghandeln samt dels de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljö

23. Yttrande över Kulturdepartementets remiss "Lättläst" (SOU 2013:58)

24. Information från stadsdirektören

25. Meddelanden

a) Vårljus: Protokoll från sammanträde med styrelsen för AB Vårljus den
23 oktober 2013

b) Vårljus: Tertialrapport 2 (januari t o m augusti 2013) samt årsprognos avseende AB Vårljuskoncernen

c) Länsstyrelsen i Stockholms län: redovisning "Återkoppling av Länsrapporten ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak) år 2012.

26. Anmälan av delegeringsbeslut

Kommunstyrelsens ordförande nr 40/2013
Stadsdirektören nr 63-68/2013

27. Övergripande överenskommelse avseende ensamkommande barn

 

2013-11-22 expand_less expand_more

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Relaterade dokument

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information från Polisen

4. Ekonomirapport

5. Information om arbetet med försörjningsstöd och LSS

6. Aktuella uppgifter om flyktingmottagning

7. Information från arbetslivschefen

8. Information från utbildningsdirektören

9. Finansiell riskrapport

10. Strategi för Stadsutveckling i Södertälje

11. Kommunens engagemang i BERAS

12. Revidering av regler och riktlinjer för föreningsbidra (3 Mb)
Komplettering

13. Revidering av förbundsordningen för Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje
Komplettering

14. Godkännande av nämndbeslut om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd respektive vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning (3 Mb)

15. Sammanträdestider för kommunstyrelsen 2014

16. Val till styrgrupp för projektet "Södertälje City-samverkan" (ökat folkliv i centrum)

17. Information från stadsdirektören

18. Meddelanden
a) Vårljus: Protokoll från sammanträde med styrelsen för AB Vårljus den
3 september 2013
b) Regeringen/Miljödepartementet: beslut om uppdrag att skapa förutsättningar för ändamålsenliga och miljömässigt hållbara däckval för att minska användningen av dubbdäck

19. Anmälan av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens ordförande nr 35-39/13
Stadsdirektören nr 60-62/13

20. Svar på motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp med rubriken "Utveckla tjänstegarantierna i Södertälje kommun"

21. Svar på motion av Mats Siljebrand (FP) med rubriken "Revidera reglerna för Södertälje kommuns sociala investeringsfond"

22. Svar på motion av Tage Gripenstam och Per-Anders Fritshammar, båda (C), med rubriken "Gör väg 57 mellan Rönnvägen och Florvägen trafiksäker för gående och cyklister"

2013-10-25 expand_less expand_more

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

 

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information från Polisen

4. Ekonomirapport

5. Information om arbetet med försörjningsstöd och LSS

6. Aktuella uppgifter om flyktingmottagning

7. Information från arbetslivschefen

8. Information från utbildningsdirektören

9. Finansiell riskrapport

9 a) Komplettering till finansiella förskrifter

10. Delårsbokslut per den 31 augusti 2013 för kommunstyrelsen

11. Delårsbokslut per den 31 augusti 2013 för Södertälje kommun

12. Mål och budget 2014-2016

13. Ökat folkliv i centrum

14. Revidering av riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd (2 Mb)

15. Överenskommelse om samverkan mellan kommuner i Stockholms län gällande nyanlända

16. Revisionsrapport - Granskning av nämndprotokollens kvalitet (2 Mb)

17. Södra Mälarens Vattenskyddsområde

18. Valkretsar och valdistrikt i 2014 års val
Komplettering

19. Förfrågan om nästa steg i skapandet av gemensam vuxenutbildningsregio (2 Mb)
Komplettering

20. Svar på motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp med rubriken "Minnesmonument"

21. Val av ledamot i samverkansgruppen för hälso- och sjukvårdsfrågor mellan kommunen och landstingen efter Birgitta Johansson (V)

22. Information från stadsdirektören

23. Meddelanden

a) Miljönämndens beslut den 3 september 2013, § 102, om inrättande av naturreservatet Moraåns dalgång

b) Stiftelsen Emyhemmet: Revisionsberättelse för 2012 för stiftelsen

24. Anmälan av delegeringsbeslut

Kommunstyrelsens ordförande nr 31-34/13
Stadsdirektören nr 49-59/13

2013-09-27 expand_less expand_more

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

 

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3.Information från Polisen

4. Ekonomirapport

5. Information om arbetet med försörjningsstöd och LSS

6. Aktuella uppgifter om flyktingmottagning

7. Information från arbetslivschefen

8. Information från utbildningsdirektören

9. Finansiell riskrapport

10. Godkännande av Telge AB:s förvärv av aktierna i Telge Miljöteknik AB mm

11.Riktlinjer kring större lokalförändringar

12. Inköpspolicy

13. Utgår

14. Utgår

15. Ändring av gatunamn och kvartersnamn samt nya gatu- och kvartersnamn enligt detaljplaneförslag för Ekgården norra, del av Ekgården 1:1 m fl

16. Översiktsplan 2013
Länk till antagandeförslag m m (länk bruten)

17. Utökning av verksamhetsområde VA

18. Yttrande över remisser, dels från Trafikverket "Nationell plan för transportsystemet 2014 – 2025, dels från Länsstyrelsen "Länsplan för transportinfrastruktur 2014-2025" (2 Mb)

Trafikverkets remissförslag, se länk nedan
http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planer-och-beslutsunderlag/Nationell-planering/Nationell-plan-for-transportsystemet-2014--2025/Forslag-till-Nationell-plan/

Länsstyrelsens remissförslag, se länk nedan
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/infrastruktur-och-it/vagar-och-jarnvagar/infrastrplan/Pages/atgardsplanering-2014-2025.aspx

19. Ny arbetsordning för kommunfullmäktige (2 MB)

20. Yttrande över remiss från Finansdepartementet "Privata utförare – Kontroll och insyn" (SOU 2013:53)

21. Revisionsrapport – Granskning av kommunens arbete med Lean

22. Ung i Tälje (2 Mb)

23. Svar på motion av Marita Lärnestad (M), Mats Siljebrand (FP), Tage Gripenstam (C) och Veronica Westergård (KD) med rubriken "Nya grepp på barnomsorgskön – för barnfamiljernas bästa"

24. Svar på motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp med rubriken "Låt alla barn få det stöd de behöver"

25. Svar på motion av Mats Siljebrand (FP) med rubriken "Miniatyrjärnväg runt Torekällberget"

26. Svar på motion av Mats Siljebrand (FP) med rubriken "Ung politiker för en dag"

27. Svar på motion av Tommy Hansson (SD) med rubriken "Förbud mot maskering på kommunala inrättningar"

28. Val till lokalberedning

29. Information från stadsdirektören

30. Meddelanden

a) Vårljus: Protokoll från konstituerande sammanträde med styrelsen för AB Vårljus den 7 maj 2013

b) Vårljus: Information om avyttring av aktier i AB Vårljus

c) Vårljus: Tertialrapport 1 samt årsprognos 2013

d) KSL: "Gemensamma programpriser för gymnasieskolan – beslut om uppräkning inför 2014"

e) Kommunala handikapprådets protokoll den 4 juni 2013

f) Telge: information om Södra Mälarens vattenskyddsområde

31. Anmälan av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens ordförande nr 14, 20-30/13
Stadsdirektören nr 37-44, 45A samt 45-48/13

32. Motioner väckta vid kommunfullmäktiges sammanträ-den den 29 april, den 27 maj respektive den 17 juni 2013

29 april 2013

a) Motion av Mats Siljebrand (FP) med rubriken "Förbättra luftkvaliteten på Turingegatan".
Motionen har remitterats till stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden för yttrande senast den 1 oktober 2013.

27 maj 2013

b) Motion av Mats Siljebrand (FP), Tage Gripenstam (C) och Veronica Westergård (KD) med rubriken "Sätt stil på ströget".
Motionen har remitterats till tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden, Telge AB och Telge Fastigheter AB för yttrande senast den 1 november 2013.

c) Motion av Mats Siljebrand (FP) med rubriken "Utveckla parkeringen i centrum".
Motionen har remitterats till tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden och Telge Nät för yttrande senast den 1 november 2013.

d) Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp med rubriken "Ökad tillgänglighet i Södertälje kommuns skolor".
Motionen har remitterats till Telge Fastigheter och handikapprådet för yttrande senast den 1 november 2013.

17 juni 2013

e) Motion av Tage Gripenstam (C) med rubriken "Strategiskt placerade cykelparkeringar".
Motionen har remitterats till tekniska nämnden och kommundelsnämnderna för yttrande senast den 1 november 2013.

f) Motion av Tage Gripenstam (C) med rubriken "Bra vinterväghållning för cyklister".
Motionen har remitterats till tekniska nämnden och kommundelsnämnderna för yttrande senast den 1 november 2013.

g) Motion av Tage Gripenstam (C) med rubriken "Införande av lånecykelsystem".
Motionen har remitterats till tekniska nämnden och hållbarhetsutskottet för yttrande senast den 1 november 2013.

2013-06-14 expand_less expand_more

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information om arbetet med försörjningsstöd

4. Aktuella uppgifter om flyktingmottagning

5. Information från arbetslivschefen

6. Information från utbildningsdirektören

7. Finansiell riskrapport

8. Delårsbokslut per den 30 april 2013 för kommunstyrelsen

9. Delårsbokslut per den 30 april 2013 för Södertälje kommun (3 Mb)

10. Revisionsberättelse och årsredovisning för 2012, Södertörns brandförsvarsförbund

Årsredovisning 2012 (2 Mb)

11. Revisionsberättelse och årsredovisning för 2012, Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje

12. Revisionsrapport - Granskning av införandet av LOV

13. Revidering av reglemente för omsorgsnämnden

14. Genomlysning av Telge Inköp (5 Mb)

15. Information från stadsdirektören

16. Meddelanden

Kultur- och fritidsnämndens beslut den 25 april 2013 "Hyrestillägg för Fotbollsarenan"

17. Anmälan av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens ordförande nr 18-19/2013
Stadsdirektören nr 32-36/2013

18. Svar på motion av Hans von Essen (M) med rubriken "Inför Lübeckmodellen i Södertälje kommuns skogsbruk"

19. Svar på medborgarförslag med rubriken "Inrättande av en kommunal medborgarombudsman"

20. Svar på medborgarförslag med rubriken "Tag bort Telge Bostäder från Telge AB"

2013-05-24 expand_less expand_more

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Ekonomirapport

4. Information om arbetet med försörjningsstöd

5. Aktuella uppgifter om flyktingmottagning

6. Information från arbetslivschefen

7. Information från utbildningsdirektören

8. Finansiell riskrapport

9. Befolkningsprognos Södertälje kommun 2013-2022

10. Kvittningsemission i Södertälje Kommuns Förvaltnings AB

11. Remiss av förslag till beslut om utvidgat strandskydd för Södertälje kommun (5 Mb)

12. Detaljplan för del av Pyramiden 18, Kitteln 1, Sländan 5 m fl (Snäckviken) 7Mb
Komplettering

13. Ändrat förslag till gatunamn enligt detaljplaneförslag för del av Lina 4:1 m fl (Kaxberg) i Södertälje

14. Betänkande av utredningen om ett effektivare arbete mot främlingsfientlighet – Främlingsfienden inom oss (SOU 2012:74)
Komplettering

15. Klimat- och Energistrategi för Stockholms län (2 Mb)
Komplettering

16. Södertälje kommuns utmärkelser och evenemangsdagar
Se handlingar KS 26/4 2013

17. Begränsning av sammanträdesarvode i vissa fall

18. Anställning av samhällsbyggnadsdirektör

19. Information från stadsdirektören

20. Meddelanden

a) Vårljus: kallelse och protokoll från sammanträde med styrelsen för AB Vårljus den 20 mars 2013.

b) Folkbildningsrådet: Information om rådets seminarier i Almedalen 2013.

c) Kommunala pensionärsrådets protokoll den 10 april 2013.

d) Kommunala handikapprådets protokoll den 16 april 2013.

21. Anmälan av delegeringsbeslut

Kommunstyrelsens ordförande nr 15-17/2013
Stadsdirektören nr 26-31/2013

22. Svar på motion från Centerpartiets fullmäktigegrupp med rubriken "Rester är också mat!"

23. Svar på motion från Ninos Maraha (FP) med rubriken "Mer kultur och mindre asfalt runt inre Maren"

2013-04-26 expand_less expand_more

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Ekonomirapport

4. Information om arbetet med försörjningsstöd

5. Aktuella uppgifter om flyktingmottagning

6. Information från arbetslivschefen

7. Information från utbildningsdirektören

8. Finansiell riskrapport

9. Investering Konstgräsplan vid Ljungbackens IP
Komplettering

10. Ny beslutsordning beträffande utfärdande av ägardirektiv för Telge AB:s dotterbolag

11. Telgepaketet (2 Mb) - vissa handlingar omfattas av sekretess och publiceras inte

12. Manpower Telge Jobbstart
Ärendet omfattas av sekretess

13. Södertörns UtvecklingsProgram 2013

14. Yttrande över remissen "Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2013/2014" (3 Mb)

15. Yttrande över remissen "Stomnätsstrategi, etapp 2"
Underlag till samråd, se länk nedan http://www.sll.se/sll/templates/agendaitempage.aspx?id=63747

16. Yttrande över Sjöfartsverkets underlag för samråd om "Mälarprojektet"
Underlag till samråd, se länk nedan http://www.sjofartsverket.se/pages/32256/M%C3%A4larprojektet_samr%C3%A5dsunderlag%202_130322.pdf
Komplettering

17. Återkallelse av tillsynsuppgift för Nackunga våtkompost

18. Revisionsrapport nr 5/2012 – Granskning av hantering av bisysslor

19. Yttrande över remissen "Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050 (3 Mb)
Komplettering

20. Södertälje kommuns utmärkelser och evenemangsdagar

21. Svar på motion av Robert Halef (KD) med rubriken "Boende och äldreomsorg för arabisktalande personer"

22. Svar på motion av Folkpartiets fullmäktigegrupp med rubriken "Höj läraryrkets status och attraktionskraft"

23. Svar på motion av Folkpartiets fullmäktigegrupp med rubriken "Läxjour för högre måluppfyllelse"

24. Svar på motion av Moderaternas fullmäktigegrupp med rubriken "Ansvar för snöröjning och halkbekämpning"

25. Information från stadsdirektören

26. Meddelanden

a) Svenskt Vatten: Inbjudan till föreningsstämma i Umeå 14 maj 2013.

b) KSL, Kommunförbundet Stockholms Län: "Verksamhetsplan och budget 2013"

c) Kultur- och fritidsnämndens beslut den 21 mars 2013, § 37, "Kompletterande svenskundervisning – slutrapport.

d) Regeringen, Arbetsmarknadsdepartementet: regeringsbeslut om stimulansbidrag.

27. Anmälan av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens ordförande nr 8-13/2013
Stadsdirektören nr 24-25/2013

28. Ändring i lokalinvestering (bilaga 4c) i Mål och budget 2013-2015

29. Utlåning till SSK Arena AB

2013-04-02 expand_less expand_more

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information från Polisen

4. Ekonomirapport

5. Information om arbetet med försörjningsstöd

6. Aktuella uppgifter om flyktingmottagning

7. Information från arbetslivschefen

8. Information från utbildningsdirektören

9. Finansiell riskrapport

10. Finanspolicy och finansiella föreskrifter

11. Bokslut 2012 för kommunstyrelsen

12. Årsredovisning 2012 för Södertälje kommun (2 Mb)
Kompletteringar

13. Donationsbokslut 2012

14. Årsrapport 2012 från Telge (3 Mb)

15. Investering – ombyggnad av gymnasier

16. Ändring av lokalinvestering (bilaga 4c) i Mål och budget 2013-2015

17. Telge Kraft
Ärendet omfattas av sekretess

18. Information om aktuella trafikfrågor

19. Yttrande över remiss om komplettering av Stockholms läns regionala trafikförsörjningsprogram
Komplettering

20. Yttrande över remissen Inventering av brister och behov av åtgärder i transportinfrastrukturen under planperioden 2014-2025
Komplettering

21. Yttrande över remissen Kommunal medfinansiering av statlig sjöfartsinfrastruktur
Komplettering

22. Södra Mälarens vattenskyddsområde – information

23. Val till samverkansgrupp för hälso- och sjukvårdsfrågor efter Kerstin Pettersson (V)

24. Svar på motion av Folkpartiets fullmäktigegrupp med rubriken "Fler ungdomar i jobb"

25. Svar på motion av Hans von Essen (M) med rubriken "Flytta kostenheten till kommunstyrelsens kontor"

26. Svar på motion av Mats Siljebrand (FP) med rubriken "Pröva utmaningsrätt och tjänstegaranti i Södertälje"

27. Meddelanden

a) Vårljus: protokoll från sammanträde med styrelsen den 15 januari 2013.

b) Vårljus: förhandsbesked om AB Vårljus årsstämma den 7 maj 2013

c) Länsstyrelsen i Stockholms län: beslut om utbetalning av statsbidrag till kommuner
Kopia har överlämnats till Anneli Clevenrot/ksk

d) Vårljus: kallelse till sammanträde med styrelsen den 13 februari 2013

e) Kommunala handikapprådets protokoll den 19 februari 2013

f) Kommunala pensionärsrådets protokoll den 30 januari 2013

28. Anmälan av delegeringsbeslut

Kommunstyrelsens ordförande nr 2, 4-7/2013
Stadsdirektören nr 9-23/2013

29. Motioner väckta vid kommunfullmäktiges sammanträ-den den 17 december 2012 respektive den 25 februari 2013

17 december 2012

a) Motion av Mats Siljebrand (FP) med rubriken "Däcka över motorväg E4/E20".
Motionen har remitterats till stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden för yttrande senast den 1 maj 2013.

b) Motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp med rubriken "Rester är också mat".
Motionen har remitterats till hållbarhetsutskottet för yttrande senast den 1 maj 2013.

c) Motion av Tage Gripenstam och Per-Anders Fritshammar, båda (C) med rubriken "Riv inte Moraåns dammar".
Motionen har remitterats till miljönämnden för yttrande senast den 1 maj 2013.

d) Motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp med rubriken "Gör Södertälje kommun till en bättre fritidsbåtstad!"
Motionen har remitterats till stadsdirektören för yttrande senast 1 juli 2013.

e) Motion av Tommy Hansson (SD) med rubriken "Sommarskola".
Motionen har remitterats till utbildningsnämnden och kommundelsnämnderna för yttrande senast den 1 maj 2013.

f) Motion av Tommy Hansson (SD) med rubriken "Trygghets- och kvalitetsinspektion för äldreomsorg"
Motionen har remitterats till äldreomsorgsnämnden, kommunala pensionärsrådet och kommundelsnämnderna för yttrande senast den 1 maj 2013.

g) Motion av Tommy Hansson (SD) med rubriken "Inrättandet av en jourskola för stökiga/mobbande elever i grundskolan".
Motionen har remitterats till utbildningsnämnderna och kommundelsnämnderna för yttrande senast den 1 maj 2013.

25 februari 2013

h) Motion av Richard Hoffman och Sven-Erik Hult, båda (M) med rubriken "Trafiken på väg 515 och väg 509 ökar när Tvetatippen expanderar".
Motionen har remitterats till tekniska nämnden och Järna kommundelsnämnd för yttrande senast den 1 juli 2013.

i) Motion av Folkpartiets fullmäktigegrupp med rubriken "Rädda Medborgardagen!".
Motionen har remitterats till stadsdirektören och kultur- och fritidsnämnden för yttrande senast den 1 maj 2013.

2013-02-22 expand_less expand_more

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information från Polisen

4. Ekonomirapport

5. Information om arbetet med försörjningsstöd

6. Aktuella uppgifter om flyktingmottagning

7. Information från arbetslivschefen

8. Information från utbildningsdirektören

9. Finansiell riskrapport

10. Yttrande över promemorian Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting

11. Riktlinjer för Sociala investeringsfonden

12. Godkännande för att starta investering i inventarier nya Brunnsängskolan

13. Ändring i reglementet för stadsbyggnadsnämnden och kommundelsnämnderna

14. Förslag till namn på parkmark enligt detaljplan för del av Vattumannen 2 (Borgmästarvillan) i Södertälje stadskärna

15. Förslag till gatunamn enligt detaljplaneförslag för del av Lina 4:1 m fl Kaxberg i Södertälje

16. Förslag till namn på torg på Torekällberget i Södertälje

17. Riktlinjer för bidragsutbetalningar samt förslag till bidrag för 2013 - näringsliv

18. Folkhälsopolicy för Södertälje kommun 2012 – 2018

19. Förslag till genomförande av samordnad varudistribution (3 Mb)

20. Hemsjukvård 2015 - inriktning

21. Revidering av reglementen för kommunala handikapprådet och kommunala pensionärsrådet

22. Svar på motion av Tage Gripenstam (C) med rubriken "Lokal bostadskö – socialt ansvar"

23. Svar på motion av Annelie Svingdal (SD) med rubriken "Inför skolk-SMS i kommunens skolor"

24. Svar på motion av Veronica Westergård (KD) med rubriken "Sommarskola för nyanlända elever"

25. Bordlagt svar på motion av Tage Gripenstam (C) med rubriken "Centerpartiet vill ha företagen och kunderna kvar i Järna"
Handlingar fr KS 1/2, Ä 25, åberopas

26. Bordlagt svar på motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp med rubriken "Utred samarbete om återvinningsstationer med grannkommunerna"
Handlingar fr KS 1/2, Ä 26, åberopas

27. Information från stadsdirektören

28. Anmälan av delegeringsbeslut
Stadsdirektören nr 104-105/2012 och 2-8/2013

2013-02-01 expand_less expand_more

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

 

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information från Polisen

4. Ekonomirapport

5. Information om arbetet med försörjningsstöd

6. Aktuella uppgifter om flyktingmottagning

7. Information från arbetslivschefen

8. Information från utbildningsdirektören
Dnr KS 13/13

9. Information om kommunens arbete med anledning av Astra Zenecas nedläggning av forskningsavdelningen

10. Finansiell riskrapport

11. Nya regler för ränteavdrag - information

12. Förtydligande av kommunstyrelsens beslut rörande Mål och budget 2013-2015 mm

13. Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2013

14. Medel för införande av nytt verksamhetssystem till socialnämnden

15. Upphandling av skola i Ritorp (2 Mb)

16. Försäljning av aktier
OBS! Ärendet omfattas av sekretess

17. Utställning av Framtid Södertälje – förslag till ny översiktsplan 2013
Översiktsplan 2013 (9 Mb)
Miljökonsekvensbeskrivning (4 Mb)

18. Detaljplan för Lina 4:1 m fl (Kaxberg)

19. Planprogram för Almnäsområdet (2 Mb)

20. Övergripande exploateringskalkyl för Almnäsområdet

21. Yttrande över SLL/TMR:s remiss "Förslag till Handlingsprogram Regionala stadskärnor

22. Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd - begravningsriktlinjer

23. Svar på motion av Mats Siljebrand (FP) med rubriken "Rökfri arbetstid i Södertälje kommun"

24. Svar på motion av Tommy Hansson (SD) och Hakam Dawd (-) med rubriken "Stödperson till lärare i utsatta områden"

25. Svar på motion av Tage Gripenstam (C) med rubriken "Centerpartiet vill ha företagen och kunderna kvar i Järna"

26. Svar på motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp med rubriken "Utred samarbete om återvinningsstationer med grannkommunerna"

27. Information från stadsdirektören

28. Meddelanden

a) Mälaren vattenvårdsförbund: "Mälaren – en sjö för miljoner" erbjudande om att delta i projekt och seminarieserie.

b) Revisorerna: Revisionsrapport nr 4/2012 – Granskning av arbetslivsnämndens samarbete med Manpower Telge Jobbstart och Arbetsförmedlingen.

c) Nyhetsbrev från kommunala handikapprådet.

d) Regeringskansliet, Försvarsdepartementet: skrivelse om ansvarsfördelning och finansiering av åtgärder för ny reglering av Mälaren:

e) Kommunala pensionärsrådets protokoll den 5 december 2012, § 38 "Sammanställning av enkät "Hur vill vi bo på äldre dar".

29. Anmälan av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens ordförande nr 40-45/2012
Stadsdirektören nr 85-103/2012 och 1/2013

30. Motioner väckta vid kommunfullmäktiges sammanträden den 1 oktober respektive den 26 november 2012

1 oktober 2012

a) Motion av Metin Ataseven (M) med rubriken "En bredare dialog för ett bättre flyktingmottagande".

b) Motion av Veronica Westergård (KD) med rubriken "Strategi för en inkluderande jobbpolitik".

26 november 2012

c) Motion av Folkpartiets fullmäktigegrupp med rubriken "Forskande lärare kan höja elevernas måluppfyllelse".

d) Motion av Metin Hawsho (FP) med rubriken "Minska lärarnas administrativa börda".

e) Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp med rubriken "Se över trafiksituationen vid Södertäljes skolor".