2018-02-02

Handlingar KS 2 februari 2018

Ärenden

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information från Polisen

4. Ekonomirapport

5. Aktuella uppgifter om flyktingmottagning

6. Finansiell riskrapport

7. Strategi mot nedskräpning

8. Försäljning av del av fastigheten Glasberga 1:4 inom Morabergs arbetsområde till Jimmy Jardefalk AB

9. Anställning av samhällsbyggnadsdirektör

10. Styrgrupp förbättrade arbetsvillkor inom äldreomsorgen

11. Revisionsrapport nr 5/17 Granskning av informationssäkerhet

12. Effektivare arbetsmarknadsarbete

13. Val av driftsform för vård- och omsorgsboende

14. Biblioteksplan för Södertälje kommun 2018-2021

15. Stadsdirektören informerar

16. Meddelanden
a) Södertörns Brandförsvarsförbund: sammanträdesprotokoll den 8 december 2017.
b) Revisionsberättelse för Stiftelsen Emyhemmet för 2016.
c) Kultur- och fritidsnämndens protokoll den 16 november 2017, § 100, Åtgärdsplan för en budget i balans.

17. Anmälan av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens ordförande nr 33-38/2017, 1-2/2018
Stadsdirektören nr 124-146/2017, 1-4/2018

18. Motioner väckta vid kommunfullmäktiges sammanträden den
6 november, den 27 november och 18 december 2017

6 november 2017

a) Motion av Ninos Maraha (L) med rubriken "Hållplats Hallunda".

27 november 2017

b) Motion av Metin Hawsho (L) med rubriken "Inrätta en LSS-lots".

18 december 2017

c) Motion av Mats Siljebrand (L) med rubriken "Plats för publika pianon i sommarstaden Södertälje".