2018-05-25

Handlingar KS 25 maj 2018

Ärenden

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information från Polisen

4. Ekonomirapport

5. Finansiell riskrapport

6. Avsättning av medel för kompetensförsörjningsfond - återremiss

7. Bolagsstyrningsrapport för Telge 2017 - återremiss

8. Aktieöverlåtelseavtal mellan Kilen 135 Strängnäs AB och Södertälje kommun avseende överlåtelse av aktierna i Kilen 138 Strängnäs AB

9. Yttrande över remissen Inför trafikförändringar i SL-trafiken 2018/2019 (T19)

10. Framtida utveckling av campingar i Södertälje kommun

11. Yttrande över remissen Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper – utveckling av producentansvar

12. Ärende 1 från Telge
Ärendet omfattas av sekretess enligt 19 kap 1 § offentlighets- och sekretesslagen och och publiceras därmed inte

13. Ärende 2 från Telge
Ärendet omfattas av sekretess enligt 19 kap 1 § offentlighets- och sekretesslagenoch publiceras därmed inte

14. Befolkningsprognos Södertälje kommun 2018-2027

15. Information om GDPR – muntlig information

16. Stadsdirektören informerar

17. Meddelanden

a) Protokoll fört vid sammanträde den 20 april 2018 med direktionen för Södertörns Brandförsvarsförbund.

b) Tjänsteutlåtande från Södertörns Brandförsvarsförbund den 5 april 2018 om förändring och tillägg till förbundsordningen med anledning av dels att tillkännagivanden flyttas från Haninge kommuns anslagstavla till den digitala anslagstavlan på Sbff:s webbplats, dels att allmänheten har rätt att ställa frågor om årsredovisningen.

18. Anmälan av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens ordförande nr 20-21/2018
Stadsdirektören nr 30-45/2018

19. Tillägg till kommunstyrelsens reglemente rörande GDPR