2018-11-23

Handlingar KS 23 november 2018

Ärenden

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information från Polisen

4. Ekonomirapport

5. Finansiell riskrapport

6. Mål och budget 2019-2021 och fastställande av skattesats 2019

7. Äldreomsorgsnämndens hemställan om att få gå med underskott

Komplettering

8. Utökat borgensåtagande i SYVAB

9. Yttrande över betänkandet "Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism" (SOU 2018:65)

10. Rekommendation från STORSTHLM "Överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län" 
Komplettering

11. Redovisning av internkontroll 2018 och förslag till internkontrollplaner för 2019

12. Revidering reglementen för KPR och KHR

13. Kemikalieplan 2019-2021

14. Livsmedels- och måltidspolicy

15. Beslut om att utse skolchef för huvudmannen Södertälje kommun 
Komplettering

16. Regler för ansökan om skolplacering i Södertälje kommun 
Komplettering 
Komplettering

17. Barnbokslut 2017 
Komplettering

18. Regler och riktlinjer för föreningsbidrag

19. Hemställan om taxebeslut avseende brandskyddskontroll, Södertörns brandförsvarsförbund

20. Gemensam standard och fria arbetskläder för personalen

21. Redovisning av obesvarade motioner, höst 2018

22. Redovisning av obesvarade medborgarförslag, höst 2018

23. Sammanträdesplan 2019 för KS och KF

24. Stadsdirektören informerar

25. Meddelanden
a) Vårljus protokoll 6/2018 fört vid sammanträde med styrelsen den 26 september 2018.
b) Södertörns Brandsförsvarsförbunds protokoll den 12 oktober 2018.
c) Boverket: Skrivelse den 5 november 2018 gällande Bostadsmarknadsenkäten 2019 och Plan- bygg- och tillsynsenkäten 2018.

26. Anmälan av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens ordförande nr 36-38/2018
Stadsdirektören nr 105-112/2018

27. Utbetalning av partistöd 2019