2018-10-26

Handlingar KS 26 oktober 2018

Ärenden

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information från Polisen

4. Ekonomirapport

5. Finansiell riskrapport

6. Delårsraport augusti 2018 för kommunstyrelsen

7. Delårsrapport augusti 2018 för Södertälje kommun

8. Omvandling av sociala investeringsfonden – utveckling av organisation och ansökningsprocess
Komplettering

9. Odlingsstrategi Södertälje kommun 2018-2030

10. Beredningsremiss inför tillåtlighetsprövning av två nya farledsavsnitt i farled 511 Landsorts bredgrund – Södertälje (Igelsta) 
Komplettering

11. Uppföljning av avfallsplan 2018 
Komplettering

12. Yttrande över remissen " Vägar till hållbara vattentjänster" (SOU 2018:34)

13. Yttrande över remissen "Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande" (SOU 2018:22)

14. Yttrande över remissen "Att bryta ett våldsamt beteende – återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld" (SOU 2018:37) 
Komplettering

15. Yttrande över remissen "En effektivare kommunal räddningstjänst" (SOU 2018:54)

16. Ändring av förbundsordningen för Södertörns brandförsvarsförbund med anledning av ny kommunallag

17. Hållbar omsorg - slutrapport

18. Val av ledamot och ordförande i utskott m m efter Ewa Lofvar Gerdsdotter (MP)

19. Stadsdirektören informerar

20. Meddelanden

a) Södertörns Brandförsvarsförbunds protokoll från sammanträde med direktion den 14 september 2018.
b) Södertörns Brandsförsvarsförbunds beslut den 14 september 2018, § 56 Budgetram 2019, och § 57 Verksamhetsplan 2019 samt budget 2019-2021. c) Stiftelsen Emyhemmets revisionsberättelse för 2017.

21. Anmälan av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens ordförande nr 34-35/2018
Stadsdirektören nr 99-104/2018

22. Strategi för totalförbud för privatpersoner att använda fyrverkerier m m