2018-04-27

Handlingar KS 27 april 2018

Ärenden

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information från Polisen

4. Ekonomirapport

5. Finansiell riskrapport

6. GF-hallen – konsekvenser av markföroreningar m m - ärendet utgår

7. Yttrande över remissen Handlingsplan för godstrafik i Stockholms stad 
Komplettering

8. Remiss av utkast till regional handlingsplan för grön infrastruktur i Stockholms län 
Komplettering 
Komplettering
Komplettering

9. Yttrande över remissen Rekommendation för hantering av översvämning till följd av skyfall – ett stöd i fysisk planering 
Komplettering

10. Yttrande över remissen Översiktsplan för Salems kommun år 2030 
Komplettering

11. Riktlinjer vid markanvisningar i förtätningsområden 
Komplettering

12. Vägnamn i kvarteret Maskinen i Järna 
Komplettering

13. Komplettering av kommunens taxor och avgifter 2018 för grävning i kommunal och allmän mark med viten enligt "Alnarpsmodellen"

14. Inrättande av kompetensförsörjningsfond 2018-2021

15. Revidering av skolskjutsreglementet 
Komplettering 
Komplettering 
Komplettering

16. Revidering av utbildningsnämndens och kommundelsnämndernas reglementen 
Komplettering 
Komplettering 
Komplettering

17. Sammanställning av 2017 års arbete med handlingsplanen "Utvecklingskraft i Södertälje" - muntlig information

18. Personuppgiftspolicy

19. Stadsdirektören informerar

20. Meddelanden
a) Vårljus: protokoll den 21 februari 2018 med styrelsen
b) Södertörns brandförsvarsförbund: protokoll från sammanträde med direktionen den 16 mars 2018
c) Kommunala pensionärsrådets verksamhetsberättelse 2017
d) Kommunala pensionärsrådets verksamhetsplan 2018
e) Länsstyrelsen Stockholm: information om rapport från inspektion av överförmyndare/överförmyndarnämnd.

21. Anmälan av delegeringsbeslut
Stadsdirektören nr 27-29/2018