Handlingar KS 14 december 2018

Ärenden

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information från Polisen

4. Ekonomirapport

5. Finansiell riskrapport

6. Ändrade finansieringprinciper för återställande av deponier

7. Utfördelning av centralt avsatta medel för samordnad varutransport

8. Produktionsstartsbeslut för ombyggnad av kv. Braxen 2 (fd Mariekällskolan)

9. Uppdaterade bolagsordningar för Södertälje Kommuns Förvaltnings AB, Telge AB, Telge Dotterbolag AB och Telge Nät AB

10. Syvab-paketet

11. Mål och uppföljning av privata utförare mål och riktlinjer 2019-2022

12. Förslag till vägnamn för vägen från Källgatan upp till Torekällberget i Södertälje

13. Förslag till ändrat vägnamn för Campusgatan i Södertälje

14. Yttrande över revisionsrapport nr 5/2018 "Granskning av kommunens interna kontroller särskilt avseende mutor och korruption" 
Revisionsskrivelse och rapport

15. Revidering av arvodesreglementet

16. Moderniserad grafisk profil för Södertälje kommun

17. Stadsdirektören informerar

18. Meddelanden
a) Vårljus protokoll 7/2018 fört vid sammanträde med styrelsen den 22 oktober 2018.
b) Enhörna kommundelsnämnds protokoll 12 november 2018, § 120 "Ansökan om bidrag för energibesparande åtgärder på Överenhörna bygdegård".

19. Anmälan av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens ordförande nr 39-41/2018
Stadsdirektören nr 113-120/2018