2018-06-15

Handlingar KS 15 juni 2018

Ärenden

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information från Polisen

4. Finansiell riskrapport

5. Delårsrapport april 2018 för kommunstyrelsen

6. Delårsrapport april 2018 för Södertälje kommun

7. Bolagsstyrningsrapport för Telge 2017

8. Förvärv av fastigheten Castor 5 – återremiss - Ärendet omfattas av sekretess

9. Telge Brandalsund – ändrad bolagsordning och styrelse

10. Ändring av bolagsordning för Tom Tits Experiment

11. Uppföljning av sociala investeringsfonden

12. Revisionsberättelse och årsredovisning för år 2017 för Södertörns brandförsvarsförbund

13. Yttrande över remissen Samråd om förslag till havsplan för Östersjön

Komplettering

14. Aktualitetsförklaring av Framtid Södertälje – Översiktsplan 2013-2030 

Komplettering 
Komplettering 
Komplettering 
Komplettering

15. Markanvisningsavtal för norra Saltskog, etapp 1

16. Försäljning av fastigheten Lastaren 8 inom Morabergs arbetsområde till Hovsjö Fastigheter AB

17. Ökad trygghet och trivsel i centrum - information

18. Miljöbokslut 2017

19. Drift av vård- och omsorgsboendet Oxbackshemmet 
Komplettering

20. Morgondagens hemtjänst - slutrapport

21. Justering av habiliteringsersättning

22. Stadsdirektören informerar

Dnr: KS 18/09

23. Anmälan av delegeringsbeslut

Stadsdirektören nr 46-55/2018

24. Motioner väckta vid kommunfullmäktiges sammanträden den
5 mars, den 9 april och den 2 maj 2018

5 mars 2018

a) Motion av Beata Milewczyk (SD) med rubriken "Inrätta en handlingsplan för återvändande ungdomar som har omhändertagits i enlighet med SoL eller LVU".

b) Motion av Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp med rubriken "Handlingsplan för unga som riskerar att hamna i kriminalitet".

c) Motion av Beata Milewczyk (SD) med rubriken "Svenska i klassrummen".

d) Motion av Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp med rubriken "Tiggeriförbud i Södertälje kommun ".

e) Motion av Joachim Hagström (SD) med rubriken "Byt gatubelysningen till LED-lampor".

f) Motion av Beata Milewczyk (SD) med rubriken "Inrätta en enhet för att stävja våld i nära relationer".

g) Motion avJoachim Hagström (SD) med rubriken "Inrätta ett e-sportcenter i Södertälje".

h) Motion av Joakim Granberg (RP) med rubriken "Södertäljes egen 'Walk of fame' – utmärkelse för kända Södertäljebor i form av gatsten".

i) Motion av Joakim Granberg (RP) med rubriken "Inför årlig granskning av Södertälje kommuns upphandlingar".

9 april 2018

j) Motion av Moderaternas fullmäktigegrupp med rubriken "Gör utbetalning av försörjningsstöd till kvinnan i hushållet till praxis".

2 maj 2018

k) Motion av Tage Gripenstam (C) med rubriken "äldreomsorg i Södertälje".