Medicinskt ansvariga

För att kunna garantera den medicinska säkerheten och den medicinska kvaliteten inom kommunens vård och omsorg har Södertälje kommun en medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS.

MAS har utifrån sitt kompetensområde i uppgift att ge stöd och råd i frågor som rör patientsäkerheten och se till att du får en god och säker vård och behandling inom kommunens ansvarsområde enligt hälso- och sjukvårdslagen. MAS har också ansvar för att se till att det finns säkra rutiner för journalföring, informationsöverföring och vårdplanering samt för läkemedelshantering och att anmälan av skador och avvikelser sker på rätt sätt.