Del av Lina 4:27 m.fl.

Detaljplanen omfattar fastigheterna Lina 4:27 och Lina 4:1.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för uppförande av
ett vård- och omsorgsboende samt bostäder.