Detaljplan för del av Ekbacken (Viksberg 1:5 och Ladvik 1:36 m.fl.)

Planområdet Ekbacken består av en byggnadsplan från 1984 med 19 fastigheter för fritidsändamål. Området har stegvis omvandlats från fritidshusområde till område för permanentboende. Nu görs en ny detaljplan för del av byggnadsplaneområdet för att möjliggöra kommunalt vatten och avlopp, öka bostadsfastigheternas byggrätter samt möjliggöra två nya småhusfastigheter.

Detaljplanens syfte

Syftet med ändring av detaljplan är att möjliggöra anslutning till kommunalt vatten och avlopp inom planområdet, för att få en hållbarare VA-lösning ur hälsosynpunkt samt minska föroreningsutsläppen till reservvattentäkten Bornsjön. Planen syftar även till att öka bostadsfastigheternas byggrätter för att möta boendes behov i samband med att kommunalt VA möjliggörs. Säkerställande av god dagvattenhantering, användning och miljö med beaktande till Bornsjöns vattenskyddsområde är även en viktig del i arbetet med ändring av detaljplanen.

Information

Ändring av detaljplan för Ekbacken har tidigare antagits av stadsbyggnadsnämnden (18 feb 2020). Under överklagandetiden inkom tre överklaganden från sakägare i området. Dessa skickades till Mark- och miljödomstolen som beslutade att upphäva antagen ändring av detaljplan med anledning av att kommunen enligt mark- och miljödomstolen inte tagit hänsyn till befintliga äganderätts- och fastighetsförhållanden enligt 4 kap. 36 § PBL inom en mindre del av planområdet. Mark- och miljödomstolen ansåg att det vid den utgången saknades anledning att pröva de övriga invändningar som klagandena gjort.

Kommunen valde att inte överklaga domen, utan justerar istället planförslaget. Ett justerat förslag presenteras under ett nytt samråd och granskning innan planförslaget beräknas antas på nytt. 

Nu är det inte längre möjligt att lämna synpunkter på planförslaget.

Tidplan 

Samråd genomfördes 7 april 2021 – 28 april 2021

Granskning genomfördes 16 januari 2023 – 6 februari 2023

En förnyad granskning genomfördes 2 maj 2024 - 16 maj 2024

Antagande planeras den 11 juni 2024

Om inga överklaganden inkommer kan detaljplanen vinna laga kraft i mitten av juli 2024.

Vi reviderar förslaget, steget efter granskning i planprocessens tidslinje