Ändring av detaljplan för Ekbacken (Viksberg 1:5 och Ladvik 1:36 m.fl.)

Planområdet Ekbacken består av en byggnadsplan från 1984 med 19 fastigheter för fritidsändamål. Området har stegvis omvandlats från fritidshusområde till område för permanentboende. Nu görs en ändring av planen för att möjliggöra kommunalt vatten och avlopp samt öka bostadsfastigheternas byggrätter.

Detaljplanens syfte

Syftet med ändring av detaljplan är att möjliggöra anslutning till kommunalt vatten och avlopp inom planområdet, för att få en hållbarare VA-lösning ur hälsosynpunkt samt minska föroreningsutsläppen till reservvattentäkten Bornsjön. Planen syftar även till att öka bostadsfastigheternas byggrätter för att möta boendes behov i samband med att kommunalt VA möjliggörs. Säkerställande av god dagvattenhantering, användning och miljö med beaktande till Bornsjöns vattenskyddsområde är även en viktig del i arbetet med ändring av detaljplanen.

Information

Ändring av detaljplan för Ekbacken har tidigare antagits av stadsbyggnadsnämnden (18 feb 2020). Under överklagandetiden inkom tre överklaganden från sakägare i området. Dessa skickades till Mark- och miljödomstolen som beslutade att upphäva antagen ändring av detaljplan med anledning av att kommunen enligt mark- och miljödomstolen inte tagit hänsyn till befintliga äganderätts- och fastighetsförhållanden enligt 4 kap. 36 § PBL inom en mindre del av planområdet. Mark- och miljödomstolen ansåg att det vid den utgången saknades anledning att pröva de övriga invändningar som klagandena gjort.

Kommunen valde att inte överklaga domen, utan justerar istället planförslaget. Ett justerat förslag presenteras under ett nytt samråd och granskning innan planförslaget beräknas antas på nytt. 

Tidplan 

Samråd - 7 april 2021 - 28 april 2021

Granskning - Tredje kvartalet 2021

Antagande - Tredje kvartalet 2021

Just nu är planförslaget på samråd. Synpunkter på förslaget lämnas via brev eller e-post och ska senast den 28 april 2021 ha inkommit till samhällsbyggnadskontoret. Förslaget finns tillgängligt här på webben och i stadshuset, Nyköpingsvägen 26, under ordinarie öppettider

Lämna synpunkter på förslag till detaljplan

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Tid för samråd, ett av de tidiga stegen i planprocessens tidslinje