Detaljplan för Sländan 9

Just nu pågår arbetet med en detaljplan som möjliggör för ett 30 våningar högt hus och ett tillskott på ca 250 lägenheter i korsningen Storgatan, Astrabacken.

I Södertälje finns det ett behov av nya bostäder i attraktiva lägen, där det finns god tillgänglighet till service och kollektivtrafik. Projektet är en del i utvecklingen av Norra stadskärnan och centrum. Planförslaget är en del i projektet att förbättra stråket från Stora torget till Snäckviken. Stråket ska omvandlas till att bli mer stadsmässig och rik på upplevelser, butiker, kultur, service och mötesplatser.

Detaljplanens syfte

Förslaget möjliggör ett ca 30 våningar högt hus och ett tillskott på ca 250 lägenheter i korsningen Storgatan, Astrabacken. Förslaget bidrar till att uppfylla kommunens bostadsmål med bostäder i lägen där det finns god tillgänglighet till service och kollektivtrafik.

Preliminär tidplan

Samråd genomfördes under maj månad 2016.

Granskning beräknas ske första kvartalet 2023

Antagande beräknas ske tredje kvartalet 2023

Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i granskningsskedet. 

Vi reviderar förslaget, steget efter samråd i planprocessens tidslinje